Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890736

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2012 r.
III SA/Gd 618/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sędziowie: WSA Alina Dominiak, NSA Jacek Hyla (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2012 r. sprawy ze skargi J. C. na decyzję Dowódcy Brygady z dnia 28 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie dodatku motywacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.