Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484432

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Gd 607/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

I. Z. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 listopada 2013 r. nr (...), wydaną w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2014 r. Sąd zawiesił postępowanie w tej sprawie.

Pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. skarżąca wycofała skargę.

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd stwierdził, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi.

W tej sytuacji uznać należy, że skarga została skutecznie cofnięta, co stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obliguje Sąd do umorzenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.