Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840603

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 listopada 2015 r.
III SA/Gd 606/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska (spr.), WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.