Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785577

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Gd 568/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 czerwca 2015 r. J. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę z wnioskiem o "anulowanie zadłużenia na rzecz Funduszu Alimentacyjnego" i przedstawił w piśmie swoją trudną sytuację finansową i osobistą.

Wśród dokumentów dołączonych do skargi znajdowała się informacja o aktualnie toczącym się postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczy w tożsamej sprawie, wynikało z niej również, że skarżący oczekuje wydania decyzji o anulowaniu długu z funduszu alimentacyjnego.

Skarżący został wezwany przez Przewodniczącego Wydziału III tut. Sądu do usunięcia braków formalnych skargi poprzez określenie, co jest przedmiotem zaskarżenia, tj. wskazanie numeru i daty decyzji (czynności).

Skargę J. M. przekazano Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu celem udzielenia odpowiedzi i nadesłania akt sprawy.

W dniu 10 lipca 2015 r. do Sądu wpłynęła odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skargę J. M. i akta sprawy.

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej odrzucenie bowiem - jak wynika z akt - skarga wniesiona została do Sądu jeszcze przed datą skutecznego doręczenia skarżącemu zaskarżanej decyzji, co nastąpiło w dniu 24 czerwca 2015 r. Zatem w dniu wniesienia do Sądu skargi w obrocie prawnym nie było jeszcze decyzji podlegającej zaskarżeniu.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu, w piśmie z dnia 22 lipca 2015 r. (również - data wpływu do Sądu), skarżący wskazał, że przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt Kolegium (...) o uchylenie której J. M. wnosi oraz poinformował, że "z ostrożności procesowej w dniu dzisiejszym wysłał do SKO jeszcze raz skargę".

Skarga ta nadesłana została do Sądu przez SKO w dniu 4 sierpnia 2015 r. z wnioskiem o jej odrzucenie. Sprawa zarejestrowana jest pod sygn. akt III SA/Gd 617/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi nie jest dopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie poza sporem pozostaje, że skarżący wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2015 r. nr (...) przed dniem jej doręczenia skarżącemu. Decyzja ta zostało bowiem doręczona stronie w dniu 24 czerwca 2015 r., (dowód-zwrotne potwierdzenie odbioru pisma w aktach adm.), a skarżący wniósł skargę już w dniu 18 czerwca 2015 r. a więc niewątpliwie przed początkiem upływu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 53 p.p.s.a. (por.postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2013 r. I OZ 949/12: "W sytuacji, gdy wniesiono zażalenie na postanowienie przed jego doręczeniem, to przedmiotowe zażalenie należy uznać za przedwczesne. Przedwczesne zażalenie stanowi zaś zażalenie "z innych przyczyn niedopuszczalne", co oznacza, że na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 197 § 2 i art. 193 p.p.s.a. podlega ono odrzuceniu". LEX nr 1273894)

Z powyższych względów Sąd odrzucił skargę J. M. z dnia 18 czerwca 2015 r. na podstawie 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.