Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723167

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 września 2019 r.
III SA/Gd 551/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. i A. K. na czynność Starosty z dnia 31 marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie czynności materialno-technicznej w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

I. M. i A. K. 2 sierpnia 2019 r. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na czynność materialno-techniczną Starosty w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wobec powyższego, zarządzeniem z 4 września 2019 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wezwał I. M. jako skarżącego oraz jako pełnomocnika skarżącej A. K. do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") przez podanie numeru PESEL skarżących.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone skarżącemu 10 września 2019 r. Skarżący I. M. 20 września 2019 r. drogą elektroniczną przesłał do Sądu uzupełnienie braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie art. 54 § 1, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W aktualnie obowiązujący stanie prawnym możliwe jest wniesienia skargi do sądu również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji (art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a. gdy pismo strony pierwszym pismem w sprawie, to zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1b p.p.s.a., powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku (...).

Powyższe regulacje prawne weszły w życie z dniem 31 maja 2019 r. na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 z późn. zm.), zatem korespondowanie drogą elektroniczną i wnoszenie skutecznie w takiej postaci pism procesowych w postępowaniu przed sądem administracyjnym możliwe jest od dnia 31 maja 2019 r.

I. M. będący jednocześnie skarżącym oraz pełnomocnikiem skarżącej A. K. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi otrzymał 10 września 2019 r. (vide: z.p.o. - k. 49 i 50), zatem ostatnim dniem zakreślonego terminu był 17 września 2019 r. Skarżący wykonał zobowiązanie dnia 20 września 2019 r. - trzy dni po upływie terminu (vide: odpowiedź na wezwanie - k.51 i nast.).

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.