Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1831019

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 listopada 2015 r.
III SA/Gd 537/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić H. M. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200,00 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

H. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji polegającą na dokonaniu wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 5 punktów karnych za wykroczenie drogowe popełnione w dniu 22 kwietnia 2015 r. w G.

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji wniósł o jej oddalenie.

Skarżąca pismem z dnia 28 września 2015 r. została wezwania do wykazania

- w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - czy przed wniesieniem skargi do Sądu wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedziała się o podjęciu zaskarżonej decyzji.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 1 października 2015 r.

H. M. pozostawiła ww. wezwanie bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn (niż wymienione w punktach 1-5) wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służą one skarżącemu (art. 52 § 1 p.p.s.a.), zaś w przypadku, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 p.p.s.a.)

Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a. w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Badając kwestię dopuszczalności skargi na tle regulacji zawartej w art. 58 § 1 w zw. z art. 52 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazuje, że "wezwanie do usunięcia naruszenia", stanowi w tym przypadku bezwzględny warunek dopuszczalności skargi.

Oznacza to, że podmiot, który wnosi skargę do sądu administracyjnego musi wykazać, że zwrócił się do właściwego organu o zmianę lub uchylenie wydanego aktu lub podjętej czynności w zakresie przez niego kwestionowanym.

Celem warunku wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest bowiem umożliwienie organowi administracji publicznej przeprowadzenia samokontroli podjętego aktu lub dokonanej czynności bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

H. M. złożyła skargę na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji polegającą na dokonaniu wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Ponieważ z akt administracyjnych nie wynikało, aby skarżąca przed złożeniem skargi do Sądu wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, Sąd zobowiązał ją do wykazania czy przed wniesieniem skargi wystąpiła do Komendanta z takim wezwaniem. Termin na jego wykonanie upłynął bezskutecznie w dniu 8 października 2015 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że skarżąca nie wykazała, iż przed wniesieniem skargi wyczerpała środki zaskarżenia, o których mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a., co skutkować musiało odrzuceniem skargi z powodu jej niedopuszczalności w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 z zw. z art. 52 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.