Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 października 2019 r.
III SA/Gd 518/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ż. na uchwałę Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pismo A. Ż., adresowane do Burmistrza Miasta z dnia 19 lipca 2019 r., zatytułowane "zażalenie na uchwałę", dotyczące uchwały Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2019 r. nr (...), w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania.

Z uwagi na braki formalne skargi, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2019 r., wezwano skarżącą do ich uzupełnienia - tj. podanie numer PESEL oraz udzielenie informacji na piśmie w 2 egz., czy jej pismo z dnia 19 lipca 2019 r., zatytułowane "zażalenie na uchwałę" jest skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy też pismem administracyjnym kierowanym do Burmistrza Miasta.

Nadto, na mocy art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", stosownie do § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 300 zł.

W zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 26 sierpnia 2019 r., jednak braki skargi w zakreślonym terminie nie zostały uzupełnione, jak również nie uiszczono wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., skarga - o ile jest pierwszym pismem w sprawie - powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Jak każde pismo w postępowaniu, skarga winna zawierać także osnowę wniosku lub oświadczenia (art. 46 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), a zatem precyzować merytoryczną treść, jaką zawiera, wskazywać, jaki jest zamiar wnoszącego skargę, jaki cel procesowy chce nią osiągnąć. Ze skargi musi zatem wynikać, jakie działanie albo zaniechanie konkretnego organu administracji publicznej ma zostać - zgodnie z wolą skarżącego - poddane kontroli sądowoadministracyjnej.

Braków powyższych skarżąca nie uzupełniła, jak również nie uiściła wpisu od skargi.

Przepis art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Zgodnie art. 220 § 3 tej ustawy sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.