Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 lipca 2014 r.
III SA/Gd 484/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 15 marca 2013 r. Prezydent Miasta nałożył na K. R. obowiązek zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 r., w łącznej kwocie 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

W następstwie odwołania od ww. decyzji wniesionego przez K. R. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr (...), na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i nałożyło na K. R. obowiązek zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, w łącznej wysokości 1.500 zł za okres 1 maja 2013 r.-31 maja 2013 r. i za okres 1 lipca 2013 r.-31 sierpnia 2013 r.

Skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniósł K. R. wskazując, że w sprawie doszło do naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o umorzenie postępowania w sprawie. Organ podał, że w ramach autokontroli, działając w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, decyzją z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt SKO Gd (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości swoją decyzję z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Decyzja ta znajduje się w aktach administracyjnych sprawy.

W piśmie z dnia 23 czerwca 2014 r. K. R. oświadczył, iż podtrzymuje swoją skargę z dnia 12 maja 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie miała być decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Organ odwoławczy skorzystał z uprawnienia określonego w powyższym przepisie, uchylając w całości - decyzją z dnia 11 czerwca 2014 r. - zaskarżoną skargą własną decyzję z dnia 7 kwietnia 2014 r.

W tej sytuacji, z uwagi na to, że zaskarżona skargą decyzja z dnia 7 kwietnia 2014 r. została już wyeliminowana z obrotu prawnego, postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem nie istnieje decyzja, która miała podlegać kontroli sądu.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie z innych przyczyn, niż cofnięcie skargi i śmierć strony, stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.