Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2009 r.
III SA/Gd 479/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 września 2008 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca I. Z. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta cofającą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczo-przemysłowym. Jednocześnie skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Podniosła, że zgodnie z regulaminem sieci "A" warunkiem prowadzenia sklepu ogólnospożywczego jest utrzymanie stoiska z napojami alkoholowymi. Uniemożliwienie sprzedaży napojów alkoholowych w wyniku cofnięcia zezwoleń będzie wiązało się z likwidacją przez nią działalności gospodarczej.

Organ, który zapoznał się z wnioskiem zawartym w skardze nie odniósł się do jego treści.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna we wniosku wskazać okoliczności uprawdopodobniające niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżąca wskazała, iż warunkiem koniecznym prowadzenia sklepu w sieci "B" jest utrzymanie stoiska z napojami alkoholowymi. Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyczyni się do rozwiązania umowy ajencyjnej z siecią "C"

i w konsekwencji doprowadzi do zaprzestania przez nią prowadzenia działalności. Mając to na uwadze Sąd uznał, iż zachodzą przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, szczególnie że przywołany przepis nie wymaga udowodnienia, a uprawdopodobnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W tym stanie sprawy Sąd na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.