Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 września 2019 r.
III SA/Gd 437/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na uchwałę Rady Miejskiej (...) z dnia 27 marca 2019 r. nr (...) w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy (...) postanawia: odrzucić skargę kasacyjną z dnia 9 września 2019 r.

Uzasadnienie faktyczne

S. K. (dalej jako "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) skargę na uchwałę Rady Miejskiej (...) z dnia 27 marca 2019 r. nr (...) w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy (...). Skarżący wystąpił do Sądu o uchylenie uchwały w tej części, w jakiej w jego ocenie uniemożliwiła ona skarżącemu zawarcie indywidulanych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w odniesieniu do stanowiących jego własność dwóch lokali wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym przy ul. (...) 5A we W.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił opisaną wyżej skargę w oparciu o art. 58 § 1 pkt 5a w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej powoływanej w skrócie jako "p.p.s.a.").

Odpis wydanego postanowienia z uzasadnieniem został skarżącemu skutecznie doręczony w dniu 3 września 2019 r.

W dniu 9 września 2019 r. (data stempla pocztowego) S. K. wniósł skargę kasacyjną od powyższego postanowienia. Skarga kasacyjna została osobiście sporządzona i podpisana przez skarżącego, który wskazał, że od (...) r. jest wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Jednym z formalnych wymogów skargi kasacyjnej jest jej sporządzenie i podpisanie zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 175 § 1-3 p.p.s.a., to jest przez fachowego pełnomocnika (tzw. przymus adwokacko-radcowski). Sporządzanie skarg kasacyjnych zostało bowiem zastrzeżone dla adwokatów oraz radców prawnych (art. 175 § 1 p.p.s.a.), a także - w ograniczonym przedmiotowo zakresie - doradców podatkowych i rzeczników patentowych (art. 175 § 3 p.p.s.a.)

Rozwijając powyższe Sąd podkreśla, że ustawodawca w stosunku do szczególnego rodzaju wyspecjalizowanych pełnomocników ustawowo zakreślił granice spraw, w których mogą oni występować. Art. 35 § 1 p.p.s.a. zakresowo odnosi się do tego rodzaju pełnomocników, stanowiąc, że pełnomocnikiem strony (w postępowaniu sądowoadministracyjnym) mogą być także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 377 z późn. zm.) doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Ponadto doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu. Przepisy p.p.s.a. nie przewidują w tym zakresie odstępstw. Wskazane reguły potwierdzające możliwość występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi znajdują swoją kontynuację na etapie sporządzenia skargi kasacyjnej. Jak stanowi art. 175 § 3 pkt 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Doradca podatkowy nie może więc przed sądem administracyjnym reprezentować strony w każdej sprawie. Powyższe oznacza, że skarżący, o ile wykonuje zawód adwokata lub rady prawnego, może samodzielnie sporządzić i wnieść skargę kasacyjną w każdej swojej sprawie zawisłej przed sądem administracyjnym sprawie. Jeżeli zaś skarżący jest doradcą podatkowym może to uczynić samodzielnie, ale jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę kategoriach spraw. W pozostałym zakresie - z uwagi na wskazane powyżej regulacje - jest zobowiązany do podporządkowania się ogólnemu obowiązkowi ustanowienia pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata dla skutecznego sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarżący przedmiotem skargi uczynił uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Sprawa ta nie dotyczy obowiązków podatkowych i celnych, ani egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. W tego rodzaju sprawie z uwagi na jej przedmiot sporządzenie skargi kasacyjnej przez doradcę podatkowego jest niedopuszczalne. Posiadane przez S. K. uprawnienia doradcy podatkowego nie upoważniały tym samym skarżącego do osobistego sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej z pominięciem rygorów wynikających z przymusu adwokacko - radcowskiego, o którym to skarżący został przez Sąd skutecznie pouczony (zob.: pismo przewodnie doręczone wraz z odpisem postanowienia z dnia 12 sierpnia 2019 r. - k. 28 - 29 akt sądowych).

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Złożenie skargi kasacyjnej przez doradcę podatkowego w sprawach innych niż określone w art. 175 § 3 pkt 1 p.p.s.a. powoduje, że ten środek odwoławczy jako zwierający nieusuwalny brak formalny jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu. Z uwagi na treść art. 175 § 3 pkt 1 p.p.s.a. doradca podatkowy nie jest bowiem osobą uprawnioną do sporządzenia skargi kasacyjnej w sprawie mającej za przedmiot uchwałę zatwierdzającą projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.