Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830933

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 października 2015 r.
III SA/Gd 423/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt III SA/Gd 423/15.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 września 2015 r., w sprawie sygn. akt III SA/Gd 423/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lutego 2015 r., nr (...) w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżąca nie stawiła się na rozprawę i w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku nie wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie jego uzasadnienia. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12 października 2015 r.

Pismem z dnia 2 października 2015 r. B. S. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wniosku skarżąca napisała, że nie ponosi winy w uchybieniu terminu, gdyż w nawale obowiązków związanych z opieką nad przykutą do łóżka babcią nie mogła uczestniczyć w rozprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Przepis art. 86 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminowi (art.87 § 2 p.p.s.a.).

Wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawach, w których skargę oddalono-w myśl art. 141 § .2 p.p.s.a. - wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.). Dodać przy tym należy, że wniosek ulega odrzuceniu, jeżeli już z samej jego treści wynika, że określony w art. 87 § 1 p.p.s.a. termin, który biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia, nie został dochowany.

W ocenie Sądu - wbrew twierdzeniom skarżącej - w niniejszej sprawie skarżąca nie wykazała, że przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku ustała z upływem siedmiodniowego terminu liczonego od dnia 25 września 2015 r. tj. siedmiu dni poprzedzających datę wysłania wniosku Z treści samego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku z dnia 10 września 2015 r. wynika, iż skarżąca nie kwestionuje faktu zawiadomienia o rozprawie. Skarżąca nie stawiła się na rozprawie, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie ww. posiedzenia. Wbrew przekonaniu strony skarżącej, obecność na rozprawie nie była obligatoryjna, a nieobecność nie stanowiła przeszkody w terminowym złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. O przysługujących Jej prawach, w tym - o terminie i trybie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona skarżąca informowana była przez tut. Sąd w piśmie z dnia 30 lipca 2015 r., zawiadamiającego o terminie rozprawy (dowód: akta sądu k-12).

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, znajdującej się w aktach Sądu (k-14), wynika, że skarżąca omawianą przesyłkę otrzymała.

Dla oceny zgłoszonego przez skarżącą wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do zapadłego w dniu 10 września 2015 r., wyroku znaczenie ma przede wszystkim: wniesienie takiego wniosku w terminie i uprawdopodobnienie w nim, że uchybienie terminowi do złożenia wniosku nastąpiło bez zawinienia strony.

Skarżąca we wniosku wysłanym do Sądu w dniu 2 października 2015 r. napisała, ze opiekuje się babcią przykutą do łóżka i z tej przyczyny nie była obecna na rozprawie. Nie podała jednak, kiedy ustała przyczyna, dla której nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku w 7-dniowym terminie od daty ogłoszenia wyroku i nie wyjaśniła, dlaczego wcześniej, mimo sprawowania opieki nad babcią, była w stanie terminowo sporządzać pisma sądowe (np. wnieść skargę),a w terminie do złożenia wniosku nie mogła tego uczynić.

Z tych względów wniosek skarżącej jako spóźniony należało odrzucić na podstawie art. 88 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.