Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 września 2010 r.
III SA/Gd 387/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

A. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 czerwca 2010 r. wydaną w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, bowiem jej wykonanie spowoduje po stronie skarżącego znaczną stratą. Skarżący podniósł, że sklep, w którym prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży alkoholu, stanowi jedyne źródło dochodu jego czteroosobowej rodziny. Sklep znajduje się w centrum miasta, a sprzedaż alkoholu stanowi znaczny udział w przychodach. Skarżący podał, że zatrudnia czterech pracowników, a wykonanie decyzji to uniemożliwi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie odniosło się do wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Dodatkowo skarżący w piśmie z dnia 16 września 2010 r. podał, że sprzedaż alkoholu w sklepie generuje 90% obrotu, a bezpośrednie sąsiedztwo sklepu sieci "Biedronka" sprzedającego żywność powoduje, że nie jest w stanie kontynuować działalności i utrzymać pracowników bez sprzedaży alkoholu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. sąd administracyjny ma możliwość wstrzymania wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Badaniu przez sąd administracyjny podlegają zatem przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Istotne jest, że dla spełnienia przesłanek z powołanego przepisu wystarczające jest prawdopodobieństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Oceniając złożony wniosek Sąd uznał, że skarżący wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki, o których mowa w powołanym wyżej przepisie. Zdaniem Sądu wykonanie tej decyzji skutkować może niemożliwością zaspokajania bieżących potrzeb życiowych rodziny skarżącego oraz koniecznością ograniczenia zatrudnienia. Sąd dał wiarę, że głównym źródłem dochodu skarżącego jest prowadzony sklep, a zwłaszcza sprzedaż napojów alkoholowych. Należy zaznaczyć, że w chwili obecnej Sąd nie wypowiada się na temat merytorycznej zasadności skargi.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.