Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774192

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 listopada 2010 r.
III SA/Gd 351/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. L. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 maja 2010 r.

Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zarządzeniem z dnia 21 lipca 2010 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Ponadto Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 6 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem. W wezwaniu określono 7-dniowy termin i rygor odrzucenia skargi.

Wskazane wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 28 lipca 2010 r., jednak nie uiścił on wpisu ani nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Podobnie odrzuceniu podlega skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Wobec powyższego, na mocy powołanych przepisów, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.