Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 września 2010 r.
III SA/Gd 335/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Z. na decyzję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 53 § 1 ww. ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji znajdującego się w aktach administracyjnych decyzja została doręczona skarżącej w dniu 24 maja 2010 r. Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 23 czerwca 2010 r. Skarga została złożona w Kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w G. w dniu 24 czerwca 2010 r., a więc po upływie 30- dniowego terminu.

Mając na uwadze powyższe Sąd odrzucił skargę na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.