Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774180

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
III SA/Gd 334/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej nr (...) w G. z dnia 8 kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wypłaty odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 tej ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym ustawa wymaga aby wniesienie skargi do sądu nastąpiło za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są jej przedmiotem.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonego postanowienia zostało ono doręczone w dniu 12 kwietnia 2010 r.

Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 12 maja 2010 r.

Skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w Ka. w dniu 7 czerwca 2010 r. (vide - koperta w aktach sprawy - k. 27), a więc po upływie ww. terminu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu.

Na marginesie należy jednakże wskazać, że zaskarżone rozstrzygnięcie nie zawierało pouczenia o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Co istotne, skarżący wniósł o uzupełnienie postanowienia co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego jednakże organ bezzasadnie odmówił uzupełnienia pismem z dnia 14 maja 2010 r.

W tym stanie skarżącemu przysługuje więc możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w terminie 7 dni liczonych od daty doręczenia przedmiotowego postanowienia Sądu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.