Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001815

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 czerwca 2018 r.
III SA/Gd 330/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. H. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi E. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 12 marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: na podstawie art. 115 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) odmówić przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.