Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2993973

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 lipca 2018 r.
III SA/Gd 316/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sędziowie WSA: Jolanta Sudoł, Felicja Kajut (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 r. sprawy ze skargi A. U. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 17 października 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.