Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729785

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 czerwca 2015 r.
III SA/Gd 31/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska, WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. S. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z dnia 3 listopada 2014 r. w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 24 września 2014 r. nr (...) wydaną przez Dziekana Wydziału (...) P. S.- studentka II roku kierunku (...) została skreślona z listy studentów.

Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania Rektor (...) decyzją z dnia 3 listopada 2014 r. nr (...) utrzymał w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie Dziekana Wydziału (...).

W pouczeniu zawartym w wydanej decyzji organu odwoławczego wskazano, że "(...) decyzja jest ostateczna i służy od niej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w ciągu 30 dni od jej otrzymania (...)".

Decyzja organu odwoławczego została doręczona stronie w dniu 12 listopada 2014 r.

W dniu 16 grudnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga P. S. na wyżej wskazaną decyzję (...). Skarga została nadana w urzędzie pocztowym i skierowana bezpośrednio na adres Sądu w dniu 11 grudnia 2014 r.

W dniu 16 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przekazał skargę Rektorowi (...).

W dniu 14 stycznia 2015 r. Rektor (...) wysłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę, odpowiedź na skargę oraz akta administracyjne.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie wskazując, że skarżąca po odebraniu decyzji Rektora (...) wniosła skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Organ wskazał, że " to Sąd przekazał ją według właściwości organowi administracji w dniu 18 grudnia 2014 r."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu wniesienia jej po upływie ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Wobec okoliczności, że zaskarżona decyzja Rektora (...) doręczona została stronie skarżącej w dniu 12 listopada 2014 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki - w aktach administracyjnych) stwierdzić należy, że termin do złożenia skargi upływał z dniem 12 grudnia 2014 r.

Dla skutecznego dotrzymania tego terminu niezbędnym zatem było złożenie skargi do dnia jego upływu, tj. do dnia 12 grudnia 2014 r. włącznie.

Stosownie jednak do art. 54 § 1 wyżej wskazanej ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Z akt sprawy wynika, że strona złożyła skargę nadając ją w placówce pocztowej bezpośrednio na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2014 r. (data stempla pocztowego na kopercie, w której nadano skargę - k. 42 akt sądowych; wpływ skargi do Sądu - 16 grudnia 2014 r.).

Na podstawie zarządzenia z dnia 16 grudnia 2014 r. (a zatem już po upływie wyżej wskazanego 30 - dniowego terminu na wniesienie skargi) tut. Sąd przesłał skargę organowi odwoławczemu. Przedmiotowa skarga wpłynęła do organu w dniu 18 grudnia 2014 r., co potwierdza dokument obrazujący dane oraz status przesyłki rejestrowanej (k. 7 akt sądowych).

W tych warunkach - mając na uwadze wskazane przepisy - należy uznać, że złożenie skargi nastąpiło z przekroczeniem ustawowego, trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, co skutkuje odrzuceniem tego środka zaskarżenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga jednakże to, że strona skarżąca zastosowała się do błędnego pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji.

W pouczeniu zawartym w wydanej decyzji organu odwoławczego wskazano bowiem, że "(...) decyzja jest ostateczna i służy od niej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w ciągu 30 dni od jej otrzymania (...)". Organ odwoławczy nie pouczył zatem skarżącej, że skargę winna wnieść za jego pośrednictwem.

Skarżąca po otrzymaniu kwestionowanej decyzji zastosowała się do wyżej wskazanego wadliwego pouczenia i wbrew regulacji zawartej w art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skierowała skargę bezpośrednio do tutejszego Sądu.

Powyższa okoliczność stanowi przesłankę do ubiegania się przez skarżącą - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia - o przywrócenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku terminu do złożenia skargi. Przy czym stosownie do art. 87 § 3 i 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie (...) jest przedmiotem skargi. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.