Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 maja 2007 r.
III SA/Gd 209/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. F. na postanowienie Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru przesyłki, postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 15 stycznia 2007 r..

Postanowienie zawiera w końcowej części uzasadnienia prawidłowe pouczenie o trybie jego zaskarżenia.

Termin do wniesienia skargi upływał zatem z dniem 14 lutego 2007 r.. G. F. wniosła skargę w dniu 29 marca 2007 r., czyli znacznie po upływie ustawowego terminu.

Wynika to z daty uwidocznionej na odcisku pieczęci Urzędu Pocztowego w P., umieszczonego na kopercie, znajdującej się w aktach sprawy.

O przywrócenie terminu do wniesienia skargi strona nie wnosiła.

Konsekwencją wniesienia skargi po upływie terminu jest, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jej odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy powołanego art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.