Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 lipca 2007 r.
III SA/Gd 204/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie roszczeń w stosunku do administratora budynku postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) nr (...) uchyliło postanowienie Burmistrza Miasta z dnia (...) o przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości pisma H.K. dotyczącego jej roszczeń w stosunku do administratora budynku, w którym zamieszkuje i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenie przez organ I instancji.

H.K. zaskarżyła powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W związku z nie uzupełnieniem przez skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił przyznania jej prawa pomocy.

Pismem z dnia 6 lipca 2007 r. H.K. oświadczyła, iż wycofuje skargę w przedmiotowej sprawie z uwagi na prawdopodobieństwo poniesienia kosztów postępowania, których nikt by jej nie zwrócił.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi. Sąd zatem jest związany tym cofnięciem i na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie.