Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 lutego 2007 r.
III SA/Gd 20/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 6 listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 grudnia 2006 r. Z. G. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 6 listopada 2006 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta (...) z dnia 6 września 2006 r. nr (...) w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Pismem z dnia 18 stycznia 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżącemu skutecznie doręczono wezwanie w dniu 22 stycznia 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru. Skarżący wpisu w terminie nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący mimo wezwania wpisu w nie uiścili, wobec czego Sąd na podstawie przepisu art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.