Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2007 r.
III SA/Gd 197/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (...) z dnia 26 lutego 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. L. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie niniejsze zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 maja 2007 r. W zakreślonym terminie brak formalny w postaci braku podpisu skarżącego nie został usunięty.

Wobec powyższego skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).