Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989749

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2018 r.
III SA/Gd 194/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sędziowie WSA: Alina Dominiak, Paweł Mierzejewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 12 stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.