Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 września 2007 r.
III SA/Gd 169/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na decyzję Wojewody (...) z dnia 16 lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 kwietnia 2007 r. (data wpływu do Sądu) R. N. wniósł skargę na decyzję Wojewody (...) wyżej opisaną.

Pismem Sądu z dnia 7 sierpnia 2007 r. skarżący został zobowiązany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 10 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 10 sierpnia 2007 r. (dowód: zwrotne poświadczenie odbioru pisma - w aktach).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W związku z bezskutecznym upływem terminu do wniesienia wpisu od skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie \art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.