Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 stycznia 2021 r.
III SA/Gd 15/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2020 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 17 listopada 2020 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej także jako: "organ regulacyjny", "Dyrektor RZGW") umorzył postępowanie wszczęte na wniosek S. K. dotyczącego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy "A" Sp. z o.o. we W. a odbiorcą usług S. K. w sprawie odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do lokali nr (...) i (...) położonych przy ul. (...) we W.

W podstawie prawnej wydanego rozstrzygnięcia organ powołał art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm., zwanej dalej jako "ustawa o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę").

S. K. zaskarżył powyższą decyzję organu regulacyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, domagając się jej uchylenia.

Dyrektor RZGW w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Wskazując, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1 służy odwołanie do Sądu Okręgowego w W. - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Skarżący skorzystał z tego uprawnienia wnosząc pismem z dnia 24 listopada 2020 r., za pośrednictwem organu regulującego, odwołanie do sądu powszechnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi sąd administracyjny bada w pierwszej kolejności jej dopuszczalność. Jednym zaś z warunków dopuszczalności skargi jest pozostawanie sprawy, której ona dotyczy w kognicji sądu administracyjnego. Stosownie bowiem do treści art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.") jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego skarga podlega odrzuceniu.

Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarżący uczynił decyzję Dyrektora RZGW, którą umorzono postępowanie w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy "A" Sp. z o.o. we W. a odbiorcą usług S. K. w sprawie odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Podkreślić jednak należy, że zaskarżona decyzja została wydana m.in. na postawie art. 27e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, który stanowi, że w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Natomiast zgodnie art. 27f ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w W. - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zatem stwierdzić należy, że sprawa z zakresu sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie mieści się w katalogu spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd administracyjny, bowiem właściwym sądem do jej rozpatrzenia jest sąd powszechny. Kognicja sądu administracyjnego jest w takich wypadkach wyłączona, co wynika wprost z cyt. powyżej art. 27f ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę, który stanowi lex specialis w stosunku do art. 3 § 2 p.p.s.a.

Strona skarżąca chcąc podania wydanej decyzji kontroli sądowej powinna od niej wnieść odwołanie do właściwego sądu powszechnego, zgodnie z zawartym w jej treści pouczeniem o trybie zaskarżenia, a nie usiłować zainicjować odrębne postępowanie przed sądem administracyjnym, który nie może przyjąć jej do rozpoznania.

Na marginesie wskazać należy, że skarżący zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonej decyzji Dyrektora RZGW pismem z dnia 24 listopada 2020 r. wniósł odwołanie do właściwego sądu powszechnego, tj. Sądu Okręgowego w W. - Sądu Ochrony Konkurencji i konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.