Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 marca 2007 r.
III SA/Gd 129/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 8 lutego 2006 r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 53 § 1 przedmiotowego aktu prawnego skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji, znajdującego się w aktach administracyjnych, została ona doręczona stronie skarżącej w dniu 31 marca 2006 r. w trybie art. 43 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, tj. wobec nieobecności adresata pismo odebrała żona (vide: potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych).

Wskazać należy, iż decyzja zawierała w pełni prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi. Z uwagi, iż skarżącemu doręczono decyzję w ww. dniu, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 2 maja 2006 r.

Skarga do organu II instancji wpłynęła dopiero w dniu 21 lutego 2007 r.; skarżący nie złożył wraz ze skargą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie sprawy należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu.