Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 kwietnia 2007 r.
III SA/Gd 114/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na czynność Starosty w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca K. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na czynność Starosty, który odmówił zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu.

W dniu 21 marca 2007 r. doręczono skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca w zakreślonym terminie nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu i wpisu nie uiściła.

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.