III SA/Gd 1097/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2370109

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 września 2017 r. III SA/Gd 1097/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska (spr.), WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2017 r. sprawy ze skargi T. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 27 września 2016 r., nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta (...) orzekł o zatrzymaniu prawa jazdy kategorii B nr (...) wydanego w dniu 3 lipca 2006 r. do czasu wykazania się posiadaniem przez T. J. wymaganych kwalifikacji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument prawa jazdy nakazano złożyć kierowcy do depozytu Urzędu Miejskiego w (...).

Jako podstawę wydania decyzji wskazano art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2183), zgodnie z którym decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje się w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Organ wyjaśnił w uzasadnieniu, że w dniu 15 maja 2015 r. otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami w ramach posiadanych uprawnień przez T. J.

Z wniosku wynikało, że jest on skierowany w związku z przekroczeniem przez T. J..- w ewidencji prowadzonej przez organy Policji - liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, otrzymanych w okresie od 29 maja 2012 r. do dnia 8 kwietnia 2013 r. Z uwagi na powyższe wszczęto postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy, o czym poinformowano stronę. Ponieważ T. J. zakwestionował w całości wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...), organ dwukrotnie wystąpił do Komendy Wojewódzkiej Policji w (...) o przeprowadzenie czynności sprawdzających i zajęcie stanowiska w kwestii zasadności oraz aktualności sporządzonego wniosku. W odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w (...) wskazał, że w pełni podtrzymuje swój wniosek, który został sporządzony na podstawie wpisów ostatecznych, dotyczących czterech wykroczeń popełnionych przez kierowcę w ww. okresie, krótszym niż 12 miesięcy, za co otrzymał on łącznie 25 punktów karnych.

W złożonym odwołaniu T. J. zakwestionował wydaną w sprawie decyzję, zarzucając organowi wadliwe przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym - uniemożliwienie odwołującemu się wzięcia czynnego udziału w postępowaniu. Strona podkreśliła, że wniosła liczne wnioski dowodowe, mające wykazać, że nie popełniła wszystkich wskazanych we wniosku wykroczeń. Strona wniosła o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji jak również o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji, gdyż bez prawa jazdy T. J. nie ma możliwości wykonywania zawodu adwokata.

Decyzją z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło w całości postępowanie organu I instancji.

W ocenie Kolegium postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ w dniu 29 czerwca 2016 r. do organu wpłynęło pismo Kierownika Referatu Prawa Jazdy Urzędu Miejskiego w (...), z którego wynika, że T. J. poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji i uzyskał pozytywny wynik egzaminu kontrolnego, nadto w dniu 21 czerwca 2016 r. wydana została decyzja o przywróceniu stronie uprawnień do kierowania pojazdami oraz o zwrocie prawa jazdy kategorii B.

Skargę na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) T. J., reprezentowany przez adw. K. J. Strona wniosła o uchylenie w całości decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) oraz o zasądzenie od organu na rzecz strony zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia adwokackiego).

Skarżący ponownie podniósł zarzuty sformułowane uprzednio w odwołaniu, koncentrujące się na błędach organu I instancji w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz niezapewnianiu stronie należytego udziału w postępowaniu w celu obrony jej praw. Skarżący podkreślił ponownie, że, wbrew twierdzeniom organu, nie przekroczył liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a punkty, którymi został ukarany za wykroczenia, powinny zostać usunięte z ewidencji po upływie roku, gdyż ich suma nie przekroczyła limitu 24 punktów w ciągu roku.

W skardze podkreślono, że sprawa nie stała się bezprzedmiotowa, a strona była zainteresowana jej merytorycznym rozpatrzeniem, niezależnie od wyniku egzaminu kontrolnego. Tymczasem jedyną przyczyną uchylenia decyzji organu I instancji była rzekoma bezprzedmiotowość postępowania ze względu na pozytywny wynik egzaminu kontrolnego. W ocenie skarżącego decyzja organu I instancji powinna być natomiast uchylona z tego względu, że w sprawie w ogóle nie wystąpiły przesłanki do zatrzymania prawa jazdy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej oddalanie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie. Organ wskazał, że w związku z dobrowolną realizacją przez skarżącego obowiązku nałożonego przez organ I instancji, konieczne stało się uchylenie decyzji orzekającej o jego nałożeniu i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie do art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a."), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a (co nie dotyczy niniejszej sprawy), zaś w myśl § 2 cyt. art. - nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba, że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

Przedmiotem kontroli Sądu była wskazana w skardze decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 27 września 2016 r., nr (...) mocą której Kolegium, działając jako organ odwoławczy, uchyliło decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia 29 stycznia 2016 r. nr (...) o zatrzymaniu prawa jazdy kategorii B, tj. dokumentu nr (...) wydanego w dniu 3 lipca 2006 r. przez Prezydenta Miasta (...) T. J.

Jak słusznie wyjaśniały w uzasadnieniach do decyzji organy obu instancji, decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2183 z późn. zm.) wydaje starosta (prezydent) w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Wniosek o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami w ramach posiadanych uprawnień z wyszczególnieniem ilości punktów

(25, za wielokrotne naruszanie przepisów ruchu drogowego) i opisem zdarzeń, które były przyczyną nałożenia punktów karnych, wystosował do Prezydenta Miasta (...) w dniu 15 maja 2015 r. Komendant Wojewódzki Policji w (...) (k-1 akt administracyjnych).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy T. J. skierowane zostało do skarżącego w dniu 3 czerwca 2015 r.

W dniu 1 lipca 2015 r. do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta (...) wpłynęło obszerne pismo skarżącego, kwestionującego ilość i przyczyny

(okoliczności zdarzeń) nałożenia na skarżącego punktów karnych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu na drogach publicznych.

Pismo to przekazane zostało, celem ustosunkowania się do podniesionych zarzutów, do Komendy Wojewódzkiej Policji w (...) w dniu 15 lipca 2015 r., o czym skarżący został powiadomiony (k-6 akt adm.).

W dniu 12 sierpnia 2015 r., pismem (...) Komendant Wojewódzki Policji w (...) poinformował Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta (...), że wniosek o zdyscyplinowanie kierowcy naruszającego przepisy ruchu drogowego jest uzasadniony, a w piśmie przedstawiono zarówno okoliczności naruszeń przepisów ruchu drogowego jak i ilość nałożonych punktów karnych z wyjaśnieniem zasad prowadzenia ewidencji punktów karnych.

Skarżący miał możliwość zapoznania się z w/o wyjaśnieniem, bowiem w dniu 28 września 2015 r. odebrał w Urzędzie Miasta (...) kserokopię pisma Policji (k-8 akt adm.).Wcześniej - w dniu 28 sierpnia 2016 r. Urząd powiadomił skarżącego, że pismo z wyjaśnieniem nadeszło (k-8 akt adm.).

Pomimo tego, że kwestie związane z wyjaśnianiem okoliczności zdarzeń drogowych, za które nakładane są punkty karne, ilości nałożonych punktów karnych i ich kwestionowaniem itp., pozostają w gestii organów Policji, prowadzących ewidencję ilości punktów karnych nałożonych na kierujących pojazdami, skarżący pismem z dnia 1 października 2015 r. ponownie wniósł do Urzędu Miejskiego w (...) zarzuty odnoszące się do ww. kwestii (k-9 akt adm.).

Pismo skarżącego ponownie przekazano - do wyjaśnienia - Komendzie Wojewódzkiej Policji w (...) (k-10 akt).

Po uzyskaniu odpowiedzi skarżący został przez Urząd powiadomiony o jej treści (k-13 akt adm.).

Z przedstawionych powyżej okoliczności wynika, że skarżący czynnie uczestniczył w postępowaniu prowadzonym przed organem I instancji.

W uzasadnieniu do decyzji z dnia 29 stycznia 2016 r. organ I instancji przedstawił zarówno wyniki wyżej opisanego postępowania dowodowego jak i wyjaśnił treść zastosowanych przepisów prawa, a w szczególności - art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (publ. jw.).

We wniesionym odwołaniu od wyżej opisanej decyzji, skarżący podniósł szereg zarzutów dotyczących wadliwości przeprowadzonego postępowania oraz wnosił, między innymi, o uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi, zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowań w sprawach skierowania na badania psychologiczne i kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy i wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji (k-17 i n. akt adm.).Wniesiono również o wznowienie postępowania w sprawie.

Odnośnie tego wniosku zauważyć należy, że zgodnie z art. 145 § 1 k.p.a., postępowanie wznawia się wówczas, gdy sprawa zakończona została decyzją ostateczną, natomiast wady postępowania skutkujące jego wznowieniem stwierdzone w trakcie trwania postępowania odwoławczego korygowane są przez organ odwoławczy decyzją uchylającą.

Jak wyjaśniały organy w uzasadnieniach do decyzji, zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy (...) w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy - z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2013 r., poz. 1446 z późn. zm.). Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie poszczególnych wykroczeń czy przestępstwa drogowego, popełnionych przez skarżącego, które były podstawa nałożenia na T. J. tzw. punktów karnych, zawarte są w ww. pismach Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...), a w szczególności - w piśmie (...) z dnia 9 grudnia 2015 r. (k-11 akt adm.).

Zaskarżoną w niniejszym postępowaniu decyzją z dnia 27 września 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) uchyliło zaskarżoną odwołaniem decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia 29 stycznia 2016 r. i - umorzyło postępowanie tego organu w sprawie.

Organ odwoławczy wyjaśnił w jej uzasadnieniu, że wobec poddania się przez skarżącego badaniu psychologicznemu i przedstawienia organowi I instancji orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B prawa jazdy (orzeczenie nr (...) z dnia 25 maja 2016 r.) oraz - uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego w zakresie wymaganych kwalifikacji do kierowania pojazdami, postępowanie administracyjne w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy jest bezprzedmiotowe.

Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie wyżej przedstawiony pogląd podziela bez zastrzeżeń, jak i w całości podziela argumentację zawartą w uzasadnieniu do skarżonej decyzji.

Z treści skargi, w której skarżący cytuje, między innymi, wyjątek z uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie wydanego w sprawie II SA/Ol 168/14 w dn. 6 maja 2014 r., publ. LEX 1465415, o brzmieniu: "W postępowaniu administracyjnym dotyczącym cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami nie są badane i weryfikowane przesłanki wcześniejszego ustalenia we właściwym postępowaniu, iż rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierującego oraz liczba przypisanych za te naruszenia punktów" i z postawy skarżącego, który poddał się badaniom psychologicznym i uzyskał pozytywny wynik egzaminu w zakresie posiadania kwalifikacji do kierowania pojazdami, wynika zatem, że i skarżący uznał, iż dalsze postępowanie w niniejszej sprawie jest bezprzedmiotowe.

Reasumując - nie stwierdziwszy, by zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) dotknięta była wadami, o jakich mowa w art. 145 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a., Sąd oddalił na mocy art. 151 tej ustawy skargę T. J. jako nieuzasadnioną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.