Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28994

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 20 stycznia 1997 r.
III SA 1355/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: s. NSA A. Bącal.

Sędziowie NSA: A. Filipowicz, G. Krzymień (spr.).

Protokolant: I. Wasiak.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zarzucane przez skargę naruszenie przepisów postępowania administracyjnego nie mogło być podstawą jej uwzględnienia i uchylenia zaskarżonej decyzji. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) decyzja podlega uchyleniu jeżeli Sąd stwierdzi inne (aniżeli wymienione w art. 22 ust. 2 p. 2) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. Uzasadnienie skargi nie wykazuje w jaki sposób wskazany błąd w uzasadnieniu decyzji mógł wpłynąć w sposób istotny na wynik sprawy. Izba Skarbowa przyznając, iż błąd taki wystąpił wskazuje, iż powołane stawki podatku obrotowego były właściwe. Ponieważ strona skarżąca nie wykazała żadnych skutków powyższego niedociągnięcia w treści decyzji a sąd nie stwierdził aby skutki takie mogły wpłynąć na treść rozstrzygnięcia przeto zarzut polegający na powołaniu niekompletnej podstawy prawnej decyzji nie był uzasadniony. Niezrozumiałym jest zarzut dotyczący podatku obrotowego granicznego wpłaconego w 1991 r. Jeżeli skarżący stał na stanowisku, iż posiada nadpłatę w tym podatku to winien złożyć wniosek przewidziany w art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111 z późn. zm.) dotyczący zaliczenia lub zwrotu tej nadpłaty. Za wniosek taki nie może być uważane odwołanie złożone w postępowaniu dotyczącym określenia wysokości zobowiązania w podatku obrotowym od działalności handlowej i usługowej, które to postępowanie toczyło się z urzędu.

Marginalnie zwrócić należy również uwagę, iż sprowadzenie towaru z zagranicy jest odrębną podstawą opodatkowania skutkującą powstanie obowiązku podatkowego niezależnie od głównej podstawy jaką jest prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej (patrz art. 1 ust. 1 i 1 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym - Dz. U. Nr 43 z 1983, poz. 191 z późn. zm.).

Po rozważeniu powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o NSA oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.