III RC 408/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1957009

Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 24 listopada 2015 r. III RC 408/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Zofia Owierczuk-Radziwoniuk.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Bielsku Podlaskim sprawy z powództwa D. M. i małoletniego J. M. (1) przeciwko P. M. o podwyższenie alimentów

I. Alimenty od pozwanego P. M. na rzecz powodów ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie IC 1611/10 w kwocie po 450,00 złotych miesięcznie na rzecz D. M. oraz w kwocie po 400,00 złotych miesięcznie na rzecz J. M. (1) podwyższa z dniem 1 listopada 2015 r. do kwoty po 600,00 (sześćset) złotych miesięcznie na rzecz D. M. płatnych do jego rąk oraz do kwoty po 500,00 (pięćset) złotych miesięcznie na rzecz J. M. (1) płatnych do rąk jego matki J. M. (2) do dnia 10 każdego miesiąca z 8% za uchybienie w płatności każdej raty.

II. Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III. Odstępuje od obciążania stron kosztami sądowymi.

IV. Wyrokowi w pkt I-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. (2) działająca jako pełnomocnik pełnoletniego syna D. M. i przedstawiciel ustawowy J. M. (1), wniosła o podwyższenie alimentów na ich rzecz od pozwanego P. M. do kwoty po 800 złotych miesięcznie na rzecz D. M. i do kwoty 600 złotych na rzecz J. M. (1).

Pozwany P. M. wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku, Wydziału I Cywilnego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie I C 1611/10, ustalono alimenty od P. M. na rzecz powodów w kwocie po 450 złotych miesięcznie na rzecz D. M. i po 400 złotych miesięcznie na rzecz J. M. (1).

D. M. jest kawalerem, nie ma dzieci, studiuje w B. na kierunku wychowanie fizyczne. W związku ze studiami wynajmuje mieszkanie wraz z kolegami, koszt wynajmu pokoju wynosi 450 złotych plus media, opłata za Internet wynosi 20 złotych. Z uwagi na rozpoczęcie studiów (...) musiała zakupić synowi laptop na raty w wysokości 270 złotych miesięcznie, ostatnia rata przypada na miesiąc maj. Powód D. M. w związku z programem studiów uczęszcza na basen, karnet kosztuje 70 złotych, oraz na kurs tańca. Powód jada obiady w stołówce, jeden obiad kosztuje 10 złotych. Do domu przyjeżdża wspólnie z kolegami - koszt dojazdu wynosi 20 złotych w jedną stronę. D. M. nie przysługuje stypendium socjalne z uwagi na minimalnie przekroczony dochód na członka rodziny. Powód nie posiada żadnego majątku.

Małoletni powód J. M. (1) ma 17 lat, uczy się w II klasie Technikum Budowlanego w H. Korzysta z korepetycji z matematyki w cenie 45 złotych za godzinę, koszt korepetycji wynosi około 360 złotych miesięcznie. J. M. (1) pozostaje pod stałą kontrolą okulisty. Jego wydatki to telefon - 35 złotych miesięcznie, ubrania, środki kosmetyczne i środki czystości. Nie posiada stypendium.

J. M. (2) ma 44 lata, wykształcenie wyższe, specjalizacja położnictwo, pracuje zawodowo jako położona w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w H. z wynagrodzeniem 2200 złotych. Ma dom własnościowy przy ulicy (...) z działką, mieszka wraz z synami. Na opał wydaje 3000 złotych, na energię - 170 złotych, na podatek - 1000 złotych rocznie, na gaz - 55 złotych miesięcznie, na wodę - 80 złotych, na wywóz śmieci - 62 złote. Koszt miesięcznego paliwa wynosi ją co najmniej 300 złotych, koszt badania technicznego samochodu - 99 złotych. J. M. (2) posiada oszczędności, ma ulgi podatkowe na dzieci, które odkłada, co miesiąc odkłada 100 złotych na 18 urodziny najmłodszego syna. Jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego, ma działkę o powierzchni 12 arów.

Pozwany P. M. ma 43 lata, wykształcenie zawodowe, pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych w H. jako mechanik. Pozwany miesięcznie zarabia 1390 złotych, nie posiada majątku. Pozwany mieszka sam w miejscowości M. w mieszkaniu brata. Na jego wydatki składają się: opłata za światło - 50 złotych oraz opłata za wodę - 100 złotych za kwartał. Podatek od nieruchomości płaci brat pozwanego. Pozwany nie posiada długów alimentacyjnych, również nie posiada żadnych oszczędności. Pozwany jest zdrowy, posiada 21- letni samochód marki V. (...). Zimą pracuje na dwie zmiany. P. M. nie pozostaje w żadnym związku, ma przyjaciółkę, która nie mieszka z nim. Raz w roku uczestniczy w balu sportowca, koszt tego balu wynosi 200 złotych. Pozwany nie utrzymuje kontaktów z synami.

Powyższych ustaleń dokonano na podstawie akt sprawy Sądu Okręgowego w Białymstoku I C 1611/10, wyjaśnień stron k. 24-25, pozwu k. 2-3, zaświadczenia o zatrudnieniu i zaświadczeniu o zarobkach z k. 4 - 5, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego k. 6-9, umowy najmu z k. 13.

Zgodnie z treścią art. 138 k.r.o., dopuszczalna jest zmiana wysokości obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec ich dzieci w przypadku zmiany stosunków. Zmiana ta może dotyczyć zarówno podwyższenia jak i obniżenia ich wysokości. Zakres zaś tego obowiązku, stosownie do art. 135 k.r.o., zależy od usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych, oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osób zobowiązanych do alimentacji.

Oceniając powyższe uznano, że podwyższenie uprzedniego zobowiązania ojca wobec dzieci co do zasady jest konieczne. Ostatnie alimenty zostały zasądzone na rzecz powodów 5 lat temu, od tamtego czasu sytuacja dzieci istotnie się zmieniła. Starszy syn D. M. jest już osobą pełnoletnią, studentem mieszkającym poza domem. Z uwagi na to jego wydatki znacząco wzrosły, doszły koszty mieszkania oraz koszty związane z przejazdami z domu na studia. Również wydatki na małoletniego J. M. (1) wzrosły. Obecnie uczęszcza on do II klasy Technikum Budowlanego w H., podczas poprzedniego rozpatrywania sprawy był on uczniem VI klasy szkoły podstawowej. Wydatki obu powodów zostały jednak w ocenie Sądu zawyżone.

Sytuacja materialna rodziców jest stabilna. Oboje posiadają stałe zatrudnienie. Dochody pozwanego od ostatniej sprawy nieznacznie wzrosły. Poza tym pozwany z uwagi na swój zawód - mechanik zawsze może dorobić dorywczo poza godzinami pracy. Matce na poczet jej obowiązku alimentacyjnego należy zaliczyć codzienne starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Pozwany nie uczestniczy w wychowaniu synów poza obowiązkiem alimentacyjnym; pozwany nie ma z dziećmi jakiegokolwiek kontaktu.

W związku z powyższym udział pozwanego ustalono na sumę po 600 złotych miesięcznie na rzecz D. M. oraz na kwotę 500 złotych na rzecz J. M. (1). Kwota ta mieści się w możliwościach płatniczych pozwanego i jest odpowiednia do potrzeb obu powodów. W pozostałej części powództwo jako niezasadne oddalono.

Podstawę rozstrzygnięcia o alimentach stanowią art. 133 k.r.o., art. 138 k.r.o. i art. 135 k.r.o.

Klauzulę wykonalności nadano na zasadzie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c.

S ę d z i a

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.