III RC 287/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668405

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 8 listopada 2018 r. III RC 287/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Marczyński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bełchatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. w Bełchatowie na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko P. G. o podwyższenie alimentów

1. podwyższa alimenty od pozwanego P. G. na rzecz małoletniego powoda W. G. z kwoty po 400,00 (czterysta) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sygn. akt III RC 301/14 do kwoty po 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 26 września 2018 r., z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot, z pozostawieniem bez zmian pozostałych dotychczasowych warunków płatności;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. nakazuje pobrać od pozwanego P. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz 6,00 (sześć) złotych za klauzulę wykonalności;

4. nadaje wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 26 września 2018 r. M. M., przedstawicielka ustawowa małoletniego W. G. wniosła o podwyższenie na rzecz powoda alimentów od P. G. do kwoty po 700 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 r. przedstawicielka ustawowa popierała powództwo. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił co następuje:

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie w dniu 14 listopada 2014 r. w sprawie III RC 301/14 P. G. zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda W. G. alimenty w wysokości po 400,00 (czterysta) złotych miesięcznie poczynając od dnia 1 listopada 2014 r. płatne do dnia 20-go każdego miesiąca do rąk M. M. jako przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot. / niesporne / M. M., przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda, ma 33 lata. Z zawodu jest technikiem handlowcem. Ze względu na (...) nie pracuje. W związku ze stanem zdrowia została zaliczona do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jej niepełnosprawność stwierdzono przed 16 rokiem życia, dlatego przyznano jej rentę socjalną. Obecnie świadczenie jest wypłacane w kwocie 878 zł netto miesięcznie. Innych dochodów M. M. nie ma. Nie posiada również majątku, oszczędności, zadłużeń Przedstawicielka ustawowa na utrzymaniu posiada dwoje dzieci: córkę A. I. 10 oraz syna W. I. 5. Małoletnia jest uczennicą V klasy SP. Na jej rzecz ojciec przekazuje alimenty w kwocie 450 zł miesięcznie.

M. M. razem z dziećmi mieszka w mieszkaniu babki o powierzchni 80 m2. Miesięczne koszty związane z eksploatacją mieszkania wynoszą ok. 1000 zł. / dowód: zeznania M. M. naganie z dnia 8 listopada 2018 r. 00:21:33-00:23:56, 00:32:23-00:33:15; zaświadczenie ZUS k. 6, 8-9 / Małoletni W. ma 5 lat. Uczęszcza do szkoły podstawowej do (...)

Powód choruje na (...). Dziecko jest również leczone (...) w związku z niekontrolowanymi napadami złości i autoagresją. Lekarz (...) zdiagnozował u niego (...)

Leczenie (...) dziecka odbywa się prywatnie. Wizyta kosztuje 150-250 zł i odbywa się raz na trzy miesiące. W pozostałym zakresie małoletni leczony jest w ramach NFZ.

Miesięczne usprawiedliwione potrzeby syna, matka oszacowała na kwotę po ok. 1100 zł / dowód: zeznania M. M. nagranie z dnia 8 listopada 2018 r.00:24:56-00:28:54; zaświadczenia lekarskie k. 5,7 / Pozwany P. G. ma 41 lat. Z zawodu jest elektromonterem. Po raz ostatni posiadał stałe zatrudnienie w 2005 r. Od dnia 6 listopada 2018 r. zarejestrowany jest w PUP jako osoba bezrobotna. Wcześniej został skreślony z listy osób bezrobotnych z uwagi na to, że nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie.

P. G. jest nieformalnie zatrudniony u brata T. G., który prowadzi działalność (...) T. G. zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w 2015, 2016 r. Faktycznie jednak działalność tę wykonuje. Pozwany wykonuje dla niego prace remontowe oraz związane montażem instalacji elektrycznej.

Pozwany w br. nie poszukiwał stałego zatrudnienia.

P. G. mieszka z matką w mieszkaniu w bloku o powierzchni około 65 m2. Utrzymanie mieszkania stanowi łączną kwotę ok. 1200 zł.

Pozwy nie ma majątku, oszczędności, zadłużenia. Nie leczy się specjalistycznie. Ma lekki (...) z uwagi, na który zaliczono go do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

P. G. utrzymuje regularny kontakt z synem. / dowód: zeznania P. G. nagranie z dnia 8 listopada 2018 r. 0: 34:39- 00:44:20; zaświadczenie z PUP k. 10 /

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne w części.

Podstawą prawną roszczenia jest przepis art. 138 k.r.o., w myśl którego każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia o alimentach w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji w związku z czym zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga zmiany.

W przedmiotowej sprawie wskazana zmiana stosunków nastąpiła.

Istotny wpływ na powyższą zmianę miał wzrost kosztów utrzymania powoda wobec jego dorastania (obecnie małoletni ma 5 lat), rozpoczęcia edukacji szkolnej oraz podjęcia leczenia (...).

Należy zaznaczyć, iż w drodze świadczenia alimentacyjnego zaspokojeniu podlegają nie wszystkie, a jedynie usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd określił miesięczne usprawiedliwione potrzeby W. G. na kwotę po ok. 850 zł. Skalkulowane jak wyżej potrzeby małoletniego obejmują m.in. wydatki na żywność, odzież i obuwie, środki czystości, leczenie, przypadający na niego udział w kosztach utrzymania mieszkania, wydatki szkolne. Tak ustalone potrzeby małoletniego są adekwatne do przeciętnego standardu życia jego rodziców.

Na zakres obowiązku alimentacyjnego istotny wpływ mają możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 k.r.o.).

Przy określaniu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego Sąd miał na względzie, iż przez to pojęcie ustawowe rozumieć należy zgodnie z tezą IV Sądu Najwyższego w zakresie wykładni i praktyki sądowej w sprawach o alimenty (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNCP 1988, z. 4, poz. 42) nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody ale te, które strona może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych, zdolności umysłowych i kwalifikacji.

Zdaniem Sądu pozwany, będąc osobą zdolną do pracy, posiadającą doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych dysponuje możliwościami zarobkowymi takiego rodzaju i w takim zakresie, które pozwalają mu w całości wywiązywać się z ustalonego obowiązku alimentacyjnego. Przy dołożeniu należytej staranności P. G. winien podjąć formalne zatrudnienie i uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2 tys. zł netto miesięcznie.

Ustalone w nowej wysokości świadczenie alimentacyjnie jest adekwatne do stwierdzonej zmiany stosunków i leży w granicach możliwości zarobkowych zobowiązanego, który poza małoletnim powodem nie ma innych osób na utrzymaniu.

W pozostałym zakresie potrzeby W. G. zaspakajać będzie jego matka, na której także ciąży obowiązek alimentacyjny. Z uwagi na to, że M. M. posiada znacznie mniejsze możliwości zarobkowe niż pozwany (renta socjalna) oraz na utrzymaniu ma również córkę z poprzedniego związku, zobowiązana będzie do łożenia na utrzymanie syna kwoty po 200 zł miesięcznie. Podkreślić przy tym trzeba, że w znacznym zakresie przedstawicielka ustawowa swój obowiązek spełnia poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie syna.

Wobec powyższego orzeczono jak w punktach 1 i 2 wyroku.

W przedmiocie kosztów sądowych rozstrzygnięto w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2018.300 t.j.) w zw. z art. 100 k.p.c.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. orzeczono o rygorze natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt II Ca 88/19

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący Sędziowie Protokolant stażysta Katarzyna Pielużek po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko P. G. o podwyższenie alimentów na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt III RC 287/18 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.