Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723326

Wyrok
Sądu Rejonowego w Szczytnie
z dnia 12 września 2019 r.
III RC 231/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jowita Sikorska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2019 r. w S. sprawy z powództwa powoda M. B. przeciwko K. B. o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty od pozwanego K. B. na rzecz powódki M. B. z kwoty po 1000 złotych miesięcznie zasądzonej w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 lutego 2017 r. w sprawie VI RC 1652/14 do kwoty po 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk powódki M. B., poczynając od dnia 23 listopada 2018 r.

II. w pozostałej części powództwo oddala,

III. zwalnia pozwanego od kosztów sądowych za I instancję,

IV. przyznaje radcy prawnemu Ł. W. koszty zastępstwa prawnego i procesowego z sum budżetowych Sądu Rejonowego w Szczytnie w kwocie 60 zł i zwrot podatku VAT w kwocie 13,80 zł,

V. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z/ 1. (...),

2. (...),

3. (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.