III RC 134/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3127508

Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 15 stycznia 2020 r. III RC 134/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Świerczek.

Sentencja

Sąd Rejonowy w B. III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w B. na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko pozwanej D. P. ustanowienie rozdzielności majątkowej

I. ustanawia rozdzielność majątkową M. P., s. B. i I.,ur. (...) roku w B. i D. P., zd. Z., c. J. i W., ur. (...) roku w E. w miejsce wspólności ustawowej wynikającej z zawartego przez nich w dniu 13 czerwca 2015 r. w B. małżeństwa, zarejestrowanego w USC w B. do nr (...) z dniem uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia.

II. nie obciążać D. P. kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego ZARZĄDZENIE

B., dnia 15 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie faktyczne

Sądu Rejonowego w B.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich W dniu 9 października 2019 r. powód M. P. wniósł pozew domagając się ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy nim, a jego małżonka D. P.

Powód uzasadniał swoje żądanie tym, że od końca lutego 2019 r. jest w stanie faktycznej separacji ze swoją małżonką, jest z nią silnie skonfliktowany i kontaktują się jedynie za pomocą pełnomocników, co uniemożliwia uregulowanie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w działalności powoda nagminnie pojawia się konieczność pozyskania finansowania, a instytucje finansujące oczekują zgody drugiego małżonka.

Powód podał, że pomiędzy małżonkami nie istnieje więź ekonomiczna, każde z nich prowadzi działalność na swój rachunek i nie zamierzają prowadzić w przyszłości wspólnego gospodarstwa domowego.

W odpowiedzi pozwana domagała się oddalenia powództwa.

W jej ocenie nie zaistniały żadne ważne powody, które uzasadniałyby ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Pozwana podała, że toczy się postępowanie rozwodowe w którym domaga się uznania winy jej małżonka w rozkładzie pożycia, a której to winy upatruje w zdradzie której miał się dopuścić M. P. Wskazała, że skoro to jego zachowanie doprowadziło do rozpadu małżeństwa, to uwzględnienie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej stałoby w sprzeczności z art. 5 k.c.

Pozwana zaprzeczyła, aby istniejąca separacja faktyczna uniemożliwiała efektywne zarządzanie składnikami majątku wspólnego. Wskazała, że w okresie kilku lat pozostawania w związku małżeńskim, tylko raz była wymagana jej zgoda do podejmowania czynności prawnych związanych z działalnością jej męża.

D. P. argumentowała, ze M. P. przed wytoczeniem powództwa regularnie do niej dzwonił i wysyłał sms-y a zatem niezasadne są jego twierdzenia o kontaktowaniu się wyłącznie za pośrednictwem pełnomocników.

Nadto pozwana zarzuciła, że powód nie wskazał na żadne konkretne okoliczności i sytuacje, w których brak aktywności i zgody pozwanej co do prowadzonej przez powoda działalności gospodarczej uniemożliwiałby zarząd majątkiem wspólnym stron i zagrażał interesom majątkowym powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny M. P. i D. P. zawarli związek małżeński w dniu 13 czerwca 2015 r. W Grudniu 2019 r. toczył się między stronami proces rozwodowy. Małżeństwo P. jest bezdzietne.

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k.16, przesłuchanie powoda k.76-76v)

Strony nie zawierały żadnych umów majątkowych małżeńskich. Od przełomu lutego i marca 2019 r. strony pozostają w separacji faktycznej (okoliczności bezsporne).

W toku małżeństwa strony nie nabyły żadnych nieruchomości, wartościowych ruchomości, nie zgromadzili dzieł sztuki, nie mają metali szlachetnych, ani oszczędności.

(Dowód: przesłuchanie powoda k.76-76v)

Powód posiada w swoim majątku odrębnym dom, w którym strony zamieniały przed separacją. Dom stoi pusty. Powód chciał wynająć dom, ale gdy przyjechał okazać klientowi dom, to pozwana zajechała mu drogę i zadzwoniła na policję twierdząc, że została przez powoda wyrzucona z domu. Powód był przeświadczony, że interwencja Policji była inspirowana przez siostrę pozwanej, która pracuje na policji.

(Dowód: przesłuchanie powoda k.76-76v)

Zarówno powód jak i pozwana zabrali z domu z M. różnego rodzaju ruchomości. Powód zabrał m.in dwa telewizory i grilla, z kolei pozwana zabrała wyposażenie kuchni, rzeczy osobiste deskę snowboardową.

(Dowód: zeznania A. Z. k.109-110)

Podczas wspólnego zamieszkiwania powód ponosił wszystkie wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego.

(Dowód: przesłuchanie powoda k.76-76v)

Powód jest wspólnikiem w spółce " (...)" z siedzibą w K. oraz wspólnikiem w spółce " (...)" z siedzibą w K. W tej drugiej spłółce jest również członkiem zarządu.

(Dowód: wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego k.9-14)

Pozwana była zatrudniona w spółce " (...)" na 1/4 etatu, a następnie w okresie od 7 września 2017 r. do 1 marca 2019 r. prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania.

(Dowód:, wydruk z CEIDG k.15)

Pozwana nie jest udziałowcem ww spółek, natomiast dla jednej z nich wykonywała usługę polegającą na za projektowaniu obiektu.

(Dowód: przesłuchanie pozwanej k.111v-112)

Aktualnie pozwana pracuje.

(Dowód: zeznania A. Z. k.109-111)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powód korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16 000 000 złotych, aby korzystać z takiego dofinansowania potrzebuje tzw. "wkładu własnego". Aby uzyskać ten wkład powód potrzebuje kredytu, z kolei kredytodawcy wymagają, aby wniosek o kredyt był podpisany przez D. P., jako że jest ona małżonką powoda. Żeby zrealizować cały projekt potrzebna jest kwota 6 000 000 złotych, z tej kwoty 3 000 000 - 4 000 000 złotych powód chce pozyskać z kredytów bankowych. We wrześniu 2019 r. spółka (...)" wykazała stratę netto w kwocie 634,112,64 zł

(Dowód: zeznania M. H. k.75v, przesłuchanie powoda k.76-76v, oświadczenie M. K. k.88, rachunek zysków i strat k.90, załącznik do wniosku o udzielenie kredytu w (...) Banku (...) k.91)

W toku realizacji ww. projektu dochodzi do modyfikacji konstrukcji, a dodatkowo zachodzi konieczność uzupełnienia projektu. Te zdarzenia generują koszty, których poniesienie wymaga posiadania przez powoda odpowiedniego kapitału. Na początku 2019 r. powód czterokrotnie występował z wnioskiem kredytowym i taka konieczność powstała również pod koniec 2019 r.

(dowód: przesłuchanie powoda k. 76-76v)

Dwukrotnie pozwana odmówiła podpisania wniosku o kredyt /Dowód: przesłuchanie powoda k.76-76v, zeznania M. O. k.75v M. H. jest siostrą powoda i również prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego budownictwa. Pozwana kierowała pogróżki, z których wynikało, że chce zaszkodzić działalności gospodarczej prowadzonej, czy to przez M. H. (do takowych gróźb doszło raz), czy przez powoda (do takich gróźb doszło wielokrotnie). /Dowód: zeznania M. H. k.75v Zdarzyło się, że pozwana bez wiedzy powoda przeglądała dokumentację zalegająca w siedzibie spółki, której udziałowcem jest powód. /Dowód: zeznania M. H. k.75v Po tym gdy strony przestały razem mieszkać powód zaniechał informowania pozwanej o jego sytuacji finansowej, w tym sytuacji spółek w których jest wspólnikiem. Gdy strony mieszkały razem, to pozwana była na bieżąco informowana o sytuacji finansowej powoda.

(Dowód: przesłuchanie pozwanej k.111v-112)

W kwietniu 2019 r. odbyło się spotkanie celem uregulowania sytuacji powstałej na skutek separacji faktycznej. Uczestniczyli w nim powód i pozwana oraz ich matki. Spotkanie trwało około półtorej godziny i nie zakończyło się osiągnięciem porozumienia.

(Dowód: nagranie (...) k.106)

We wrześniu 2019 r. strony podjęły próbę uzgodnienia sytuacji finansowej pomiędzy nimi, w ramach którego to uzgodnienia powód miał sprzedać swój dom i podzielić się z pozwaną zyskiem. Rozmowa odbyła się przy udziale pełnomocnika. Strony nie osiągnęły porozumienia.

(Dowody: przesłuchanie powoda k.76-76v, wydruk korespondencji sms k.24-25)

Kolejne rozmowy pomiędzy stronami odbyły się przed terminem rozprawy wyznaczonym na 13 grudnia 2019 r. Były to rozmowy prowadzone przez telefon. Strony wciąż rozmawiały o kwestii wzajemnych rozliczeń i nie były w stanie dojść do porozumienia. Pozwana mówiła powodowi, że zniszczył jej życie, więc kwestia finansów nie jest dla niej istotna. Powód mówił, że dla niego zakończeniem tematu finansowego będzie sprzedaż domu i podział pieniędzy uzyskanych z tej transakcji. Pozwana twierdziła, że temat został zakończony w lutym 2019 r. kiedy powód ją zdradził. Pytała powoda, czy wie jakie to uczucie patrzeć jak ktoś inne "żyje twoim życiem". Podczas obydwu rozmów pozwana jest wyraźnie rozgoryczona rozwojem sytuacji pomiędzy nią a powodem.

(Dowody: nagranie (...), nagranie (...))

Pozwana widziała powoda z nową partnerką na zakupach. D. P. widziała również aktualną partnerkę powoda jak kierowała samochodem, który został zakupiony w trakcie pożycia między stronami i który był wybierany przez pozwaną. Powód w dalszym ciągu spędza czas ze znajomymi z którymi spotykał się będąc w związku z pozwaną. Pozwana uważa, że nowa partnerka powoda "żyje jej życiem".

(Dowód: przesłuchanie pozwanej k.109-112)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dowody.

Niewiarygodne były dla Sądu twierdzenia pozwanej, że nie odmówiła podpisania powodowi wniosku o kredyt. Jak wynika z całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego na funkcjonowanie podmiotów przy pomocy których powód prowadzi swoją działalność potrzebne jest wsparcie finansowe, a więc wiarygodne jest, że powód faktycznie starał się o kredyt. Jest wiedzą powszechną, że instytucje udzielające kredytów wymagają zgody małżonka na zawarcie umowy, bowiem ułatwia to późniejsze prowadzenie egzekucji. Zresztą powód przedłożył wzór przykładowego załącznika do wniosku o udzielenie kredytu. O odmowie udzielenia takiego podpisu zeznawał nie tylko powód, ale także świadek M. H. Ich zeznania są wiarygodne z tego powodu, że pozwana nie ukrywa znacznego żalu do powoda, a nadto jest przez niego pozbawiona informacji o jego sytuacji finansowej, w tym sytuacji finansowej spółek " (...)". Pozwana miała zatem motyw, aby nie udzielać powodowi zgody na zawieranie umów kredytu.

Dowód w postaci wydruku korespondencji sms przeprowadzonej 29 września i 30 września nie ma mocy pozwalającej na dowiedzenie tezy, że małżonkowie nie są silnie skonfliktowani i że pozwana pozostaje cały czas do dyspozycji w przypadku zaistnienie konieczności jej współdziałania w zarządzie i wspólnym majątkiem stron. Jest to jedynie przykład wymiany raptem kilku wiadomości tekstowych na przestrzeni znacznego okresu czasu. Gdyby faktycznie istniała ciągłość w omawianiu kwestii finansowych, to pozwana przedłożyłaby korespondencję w szerszym zakresie. Zresztą jak sama pozwana stwierdziła w piśmie procesowym z dnia 24 października 2019 r. powód przed wytoczeniem pozwu regularnie dzwonił i wysyłał sms-y, zaś Sąd ocenia sprawę biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Na ten zaś moment twierdzenia pozwanej o braku konfliktu między stronami i istnieniu porozumienia co do kwestii finansowych, pozostały nieudowodnione.

Podobnie potraktować należało przedłożoną przez powoda jako dowód i wyrwaną z kontekstu korespondencję sms-ową datowaną na dzień 16 i 23 maja 2019 r. Przecież po tej dacie doszło do spotkania pomiędzy powodem a pozwaną, a nadto strony ze sobą rozmawiały. Z tego względu za pomocą zaproponowanego środka powód nie udowodnił zupełnego braku komunikacji pomiędzy stronami.

W pozostałym zakresie dowody nie były ze sobą sprzeczne. Jeżeli jakiś fakt wynikający z przedłożonych dowodów nie został ujęty w pisemnym uzasadnieniu, to znaczy, że nie miał istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sąd oddalił wnioski dowodowe pozwanej o przesłuchanie świadków wskazanych w piśmie procesowym z dnia 13 stycznia 2020 r. Skoro pozwana domagała się oddalenia powództwa o ustalenie rozdzielności majątkowej, to jednoczesne dowodzenie że to pozwany marnotrawi środki finansowe byłoby nielogiczne. Udowodnienie tej tezy stanowiłoby, bowiem argument za ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Z kolei kwestia przepływów środków pomiędzy majątkami powinna stanowić przedmiot postępowania o dział majątku, nie zaś o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Dowody te zmierzały zatem jedynie do przedłużenia postępowania, a w części nie miały w ogóle znaczenia dla rozstrzygnięcia. Znaczenia dla rozstrzygnięcia nie miałyby także - bazując na zaproponowanej tezie, dokumenty których przedłożenia przez powoda domagała się pozwana.

Sąd zważył, co następuje Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 krio).

Wprowadzając jako ustawowy ustrój majątkowy małżeński wspólność dorobku, ustawodawca miał na celu umocnienie rodziny i zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej (vide uchwała Sądu Najwyższego cała izba SN - izba cywilna z dnia 9 czerwca 1976 r. Sygn. akt III CZP 46/75, legalis 19477).

Ustanowienie innego ustroju aniżeli wspólności następuje bądź to w drodze umowny pomiędzy małżonkami (art. 47 krio) bądź w drodze przymusu na mocy orzeczenia sądowego (art. 52, 54 krio) lub z mocy prawa (art. 53 krio).

Zgodnie z art. 52 krio z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Brak jest normatywnej definicji klauzuli generalnej "ważnych powodów", którą ustawodawca kilkunastokrotnie posłużył się formułując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a która swoją nieostrością poszerza zakres uznaniowości sądu.

Sięgając do wykładni językowej wskazać należy, że ważny, to mający duże znaczenie; znaczący, istotny, doniosły, kluczowy (sjp.pwn.pl). Z kolei ustawodawca wskazując, że życie małżonków w rozłączeniu uzasadnia ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną (art. 52 § 2 krio) oraz, że separacja prawna skutkuje ustanowieniem rozdzielności majątkowej (art. 54 § 1 krio), naprowadza, że jedną z okoliczności którą można zakwalifikować jako ważny powód ustanowienia rozdzielności majątkowej jest życie małżonków w separacji faktycznej. W takiej sytuacji mało prawdopodobne jest skuteczne współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36 § 1 krio), zaś wspólność majątkowa nie pełni już funkcji umocnienia rodziny i zapewnienia jej ustabilizowanej bazy materialnej.

Również w orzecznictwie i w judykaturze przyjmuje się, że stan separacji jest jednym z ważnych powodów uzasadniających ustanowienie rozdzielności majątkowej. Warunkiem jest, aby stan ten nie miał charakteru przejściowego lub co najmniej znacznie utrudniał współdziałanie w zarządzaniu majątkiem wspólnym (vide K. Pietrzykowski komentarz do art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Komentarz 2020, wyd. 6 i powołane tam orzecznictwo).

Zgodzić się należy z poglądem wyrażonym w orzecznictwie (vide wyrok SN z dnia 12 września 2000 r. III CKN 373/00), że z żądaniem ustanowienia rozdzielności może wystąpić również małżonek, który jest wyłącznie winny separacji. Gdyby było inaczej, to ustawodawca sformułowałby zastrzeżenie na wzór tego z art. 56 § 3 krio, który to przepis co do zasady uniemożliwia orzeczenie rozwodu, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Oczywiście wniosek taki nie wyklucza możliwości zastosowania art. 5 k.c., gdyby żądanie powoda było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przy czym zastrzec należy, że przepis ten powinien być stosowany jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Przekładając powyższe rozważania na realia rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że zaistniał ważny powód skutkujący ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami. Tym ważnym powodem była trwała separacja faktyczna istniejąca pomiędzy stronami i brak woli w efektywnym i elastycznym współdziałaniu w ramach zarządu majątkiem wspólnym.

Dochód powoda uzależniony jest od sytuacji finansowej spółek przy pomocy których prowadzi on swoją działalność. Sytuacja ta jest dynamiczna, co wiązać należy z innowacyjnych charakterem prowadzonej działalności. Jest zatem zrozumiałe, że powód potrzebuje elastyczności w podejmowaniu decyzji co do pozyskiwania kapitału, a swoboda taka jest utrudniona, jeżeli zachodzi konieczność uzyskania porozumienia z pozwaną, która nie prowadzi z powodem gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem i żywi do M. P. niechęć, z powodu tego, że w jej ocenie porzucił on rodzinę. Sąd nie twierdzi, że odczucia pozwanej nie są uzasadnione. Niemniej jednak oceniając obiektywnie tego rodzaju odczucia utrudniają, a nawet uniemożliwiają racjonalne prowadzenie spraw dotyczących wspólnego majątku. W ocenie Sądu jest bardzo mało prawdopodobne, że pozwana będzie z chęcią uczestniczyła w kreowaniu dochodu powoda mając przeświadczenie, że - choć przysługuje jej prawo do tego dochodu - to faktycznie jest on konsumowany m.in. przez nową partnerkę powoda. Nie jest to ocena oderwana od faktów, ponieważ z treści rozmów pomiędzy pozwaną a powodem można wywnioskować, że osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia może być niemożliwe, ponieważ pozwana jest rozgoryczona, jej rozmowy z mężem są bardzo emocjonalne i polegają w dużej mierze na uzewnętrznieniu żalu, który powstał na skutek zachowania powoda. Skoro strony nie były w stanie dojść do porozumienia na spotkaniu z udziałem swoich matek, które trwało półtorej godziny, a następnie na przestrzeni kilku miesięcy nie byli w stanie rozwiązać kwestii związanej z domem w M., to nie jest prawdopodobne, że będą w stanie skutecznie współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym.

Jest oczywiste, że ustanowienie rozdzielności majątkowej na wniosek tego małżonka, który jest lepiej sytuowany ekonomicznie oraz tego, który w ocenie pozwanego małżonka doprowadził do sytuacji separacji faktycznej pogłębia poczucie krzywdy u małżonka gorzej sytuowanego ekonomicznie. Sprawę należy jednak oceniać bezstronnie i z szerszej perspektywy, a taką możliwością dysponuje Sąd niezaangażowany emocjonalnie w relacje pomiędzy małżonkami - stronami postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Oceniając sprawę w ten sposób stwierdzić należy, że jeżeli powód utraci źródło dochodu, to będzie to miało negatywne konsekwencje dla pozwanej, której w trakcie trwania małżeństwa przysługuje roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 krio), a po ewentualnym orzeczeniu rozwodu może jej przysługiwać od powoda roszczenie alimentacyjne. Nie jest zasadny kontrargument, że w trakcie trwania wspólności mógłby ulec zwiększeniu majątek wspólny, w którym małżonkowie mają równe udziały. Po pierwsze należałoby przyjąć, że małżonek który czuje się pokrzywdzony będzie kierował się oceną racjonalną a nie emocjonalną, co jest założeniem wysoce niepewnym. Po drugie zawsze istnieje ryzyko ustalenia nierównych udziałów w tymże majątku.

Domaganie się przez powoda ustanowienia rozdzielności majątkowej nie stanowi nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Pozwana była w małżeństwie osobą ekonomicznie słabszą (to powód ponosił ciężar utrzymania gospodarstwa domowego), niemniej jednak nie jest osobą nieporadną, o czym świadczy to, że w przeszłości założyła własną działalność gospodarczą, a obecnie pracuje. Jak Sąd wskazał powyżej trafne jest twierdzenie, iż uwzględnienie zarzutu opartego o art. 5 k.c. powinno mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, a taka w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest reakcją na niemożność efektywnego utrzymywania wspólności majątkowej z uwagi na ważne powody. Reakcja ta powinna uwzględniać pragmatyczne aspekty istnienia wspólności majątkowej. Zaniechanie ustalenia rozdzielności majątkowej - pomimo istnienia ku temu ważnych powodów - nie powinno być rozważane jako ewentualna kara dla małżonka, który swoim zachowaniem doprowadził do separacji faktycznej, tudzież do zaistnienia innych ważnych powodów uzasadniających ustanowienie rozdzielności majątkowej. Taką dolegliwość spełnia rozszerzenie przesłanek uzasadniających roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego względem małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Należy w sposób wyraźny podkreślić różnicę pomiędzy sprawą o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a sprawą o podział majątku wspólnego. Przedmiotem rozstrzygnięcia nie było ustalenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami. Tym bardziej przedmiotem rozstrzygnięcia nie były ewentualne roszczenia majątkowe, które pozwana ma względem spółek " (...)", a nie względem pozwanego.

Stwierdzenie zaistnienia ważnych powodów skutkowało ustanowieniem rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami w miejsce wspólności ustawowej wynikającej z zawartego przez nich małżeństwa. Rozdzielność zostanie ustanowienia z dniem uprawomocnienia się orzeczenia, albowiem powód nie żądał, aby ustanowić ją z datą wcześniejszą.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. Wyrok został w tym zakresie uzupełniony postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie zależało od ustalenia, czy spełniona została przesłanka nieostra, nadto pozwana znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej, albowiem na skutek separacji faktycznej poziom jej życia uległ zauważalnej zmianie. Wspólne występowanie tych dwóch okoliczności upoważniało Sąd do zastosowania art. 102 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.