Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663673

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
III PK 57/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kazimierz Jaśkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Marka S. przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziałowi Regionalnemu w E. koło L. i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. o przywrócenie do pracy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 8 stycznia 2010 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w E. koło L. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt VII Pa 289/08,

odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

1. Pozwana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w E. koło L. w sprawie z powództwa Marka S. o przywrócenie do pracy wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 6 kwietnia 2009 r., VII Pa 289/08. Zaskarżonym wyrokiem oddalono jej apelację od wyroku Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 29 sierpnia 2008 r., VII P 106/08, którym przywrócono powoda do pracy w wymienionej pozwanej na warunkach pracy i płacy obowiązujących przed dniem 30 kwietnia 2008 r. i oddalono powództwo przeciwko drugiej pozwanej w sprawie - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W.

2. W skardze zarzucono naruszenie art. 3 k.p., art. 11 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.) oraz art. 222 k.p.c., art. 233 k.p.c. i 328 § 2 k.p.c. Jako okoliczność uzasadniającą jej przyjęcie do rozpoznania wskazano, iż jest oczywiście uzasadniona.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

3. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

1)

w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,

2)

istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,

3)

zachodzi nieważność postępowania lub

4)

skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

W rozpoznawanej sprawie żadna z tych okoliczności nie zachodzi. Z tych względów na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c. orzeczono, jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.