Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619161

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
III PK 49/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. S. przeciwko Gimnazjum (...) w K. o wyrównanie wynagrodzenia,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 29

stycznia 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ś. z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt VII Pa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.