Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642435

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
III PK 120/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa L. K. przeciwko A. J. o świadczenia związane z podróżą służbową, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 10 kwietnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt VIII Pa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.