III OZ 164/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3176360

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2021 r. III OZ 164/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2906/19 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi B.W. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2906/19 odrzucił skargę B.W. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie. Z uwagi na występujące w zażaleniu braki formalne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącego do ich uzupełnienia poprzez nadesłanie odpisu zażalenia oraz wskazania numeru PESEL. Jednocześnie pouczono skarżącego, że braki te należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie do uzupełnienia braków skarżący otrzymał w dniu 24 lipca 2020 r. Zatem termin na uzupełnienie braków zażalenia upływał z dniem 31 lipca 2020 r. W zakreślonym terminie skarżący nie nadesłał wymaganego odpisu zażalenia ani nie wskazał numeru PESEL.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 października 2020 r. odrzucił zażalenie. W ocenie Sądu pierwszej instancji, skoro skarżący w terminie nie uzupełnił braków formalnych zażalenia, to zaszły przesłanki do jego odrzucenia.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł skarżący.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niezasadnie i nie zasługuje na uwzględnienie.

W zaskarżonym postanowieniu Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że skoro skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania w tym zakresie, to jego zażalenie na postanowienie z dnia 25 marca 2020 r. podlegało odrzuceniu.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym i zawierać: wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zawierać zwięzłe uzasadnienie zażalenia (art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.")

Wymogi jakim powinny odpowiadać pisma określa art. 46 i 47 p.p.s.a.

Stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie - numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Stosownie natomiast do art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, nie ulega wątpliwości, że niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów zażalenia, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym zażalenia, uniemożliwiającym nadanie zażaleniu prawidłowego biegu.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie jego odpisu i podanie numeru PESEL w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 24 lipca 2020 r., a zatem termin na uzupełnienie powyższych braków upływał z dniem 31 lipca 2020 r. Z akt sprawy wynika, że w zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zatem odrzucił zażalenie, skoro braki formalne tego zażalenia nie zostały uzupełnione.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.