III Ns 106/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028330

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. III Ns 106/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Jończyk.

Sędziowie: SO Mariusz Solka, SR del. Monika Odzimkowska (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. G. o stwierdzenie nieważności wyborów

postanawia:

pozostawić protest wyborczy bez dalszego biegu.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 października 2018 r. (data prezentaty k. 3) wpłynął do tut. Sądu protest wyborczy J. G. przeciwko ważności wyborów do Rady Miasta M. w okręgu wyborczym nr (...) na terenie miasta M. i wyborowi w wyniku losowania K. R. na radną Rady Miasta M. w wyborach przeprowadzonych dnia 21 października 2018 r.

W uzasadnieniu wskazano, że w ww. wyborach mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzaniu losowania kandydata na radnego w okręgu nr (...), które odbyło się w dniu 22 października 2018 r., co z kolei mogło mieć wpływ na wynik samych wyborów (losowania). Wniesiono o ponowne ustalenie wyniku głosowania poprzez losowanie przez Sąd Okręgowy z udziałem pełnomocników wyborczych obu KWW z zachowaniem standardów przejrzystości i pełnej uczciwości ( protest wyborczy - 3-4).

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Dnia 21 października 2018 r. odbyły się wybory do rad na obszarze województwa (...). Wyniki ww. wyborów Komisarz Wyborczy w W. (...) podał do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2018 r.

( obwieszczenie Komisarza Wyborczego w W. (...) z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (...), Dziennik Urzędowy Województwa (...) z dnia 29 października 2018 r.)

Możliwość zaskarżenia do Sądu ważności wyborów została przewidziana na gruncie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018.754 j.t.).

Zasady przewidziane w ustawie dotyczą m.in. określenia terminu do wniesienia protestu, podstaw, na których można oprzeć wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów oraz kręgu osób uprawnionych do wniesienia protestu i podlegają one weryfikacji przy wstępnym rozpoznaniu wniosku przez sąd, który na tej podstawie podejmuje decyzję o dopuszczalności merytorycznego jego rozpoznania.

Artykuł 392 § 1 powołanej ustawy przewiduje, że protest wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 cyt. ustawy wyników wyborów na obszarze województwa.

Zgodnie z art. 393 § 1 k.wyb. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3 sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Natomiast stosownie do treści art. 393 § 2 k.wyb. sąd okręgowy pozostawia bez dalszego biegu protest wyborczy wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 82 § 1 i art. 392.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że protest złożono bezpośrednio do Sądu Okręgowego, z pominięciem właściwego Sądu Rejonowego.

Po drugie zauważyć należy, że podanie do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego wyników wyborów na obszarze województwa (...) nastąpiło w dniu 29 października 2018 r., zaś protest J. G. został złożony dnia 26 października 2018 r. W związku z powyższym niniejszy protest złożono przedwcześnie.

Mając powyższe na uwadze, protest wyborczy J. G. jako niespełniający wymogów określonych w art. 392 § 1 k.wyb. należało pozostawić bez rozpoznania, o czym orzeczono jak w sentencji.

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.