III Kow 570/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3042909

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 18 czerwca 2018 r. III Kow 570/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Krzysztofa Ubych Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku Dyrektora Zakładu Karnego z dnia 30 maja 2018 r. oraz skazanego z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić M. M. syna L. i K. z domu K., ur. (...) w Z., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu Wydział Zamiejscowy w S. sygn. akt VIIK 294/14 z dnia 18 września 2014 r., z art. 178a § 4 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 2 października 2018 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 18 czerwca 2020 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

- zobowiązania do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

Uzasadnienie faktyczne

Skazany wystąpił o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Z takim samym wnioskiem wystąpił Dyrektor Zakładu Karnego. Prokurator wnioskom nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wnioski skazanego i dyrektora zakładu karnego zasługują na uwzględnienie.

Obie prognozy wystawione skazanemu są pozytywne, bo skazany zachowuje się w trakcie odbywania kary poprawnie. Był wyłącznie nagradzany, a nie wnioskowano o jego ukaranie. Jest podatny na oddziaływania wychowawcze. Na temat popełnionego przestępstwa wypowiada się krytycznie. Ma także sprecyzowane plany na życie po opuszczeniu zakładu karnego.

W ocenie sądu osadzony zasługuje na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, a proces resocjalizacji może przebiegać już w warunkach wolnościowych, nad którym czuwać będzie kurator, pod dozór którego skazanego w okresie próby oddano. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. Odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu M. M.

2. dyrektorowi zakładu karnego w S. wraz z nakazem zwolnienia

II. Sprawę wpisać do wykazu IIIWz........../18 i (...)........../18

III. Odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Międzyrzeczu Zamiejscowemu Wydziałowi w S.- do akt sygn. akt VII K 294/14

b) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny Dnia 18 czerwca 2018 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.