III Kow 1680/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1974394

Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 listopada 2015 r. III Kow 1680/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO w S.Tadeusz Stodoła.

przy udziale Zastępcy Prokuratora Rejonowego w C. - Stanisława Kaszubowskiego.

Sentencja

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w C. wniosku skazanego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w C. o udzielenie T. Ł. s. M. zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) postanawia:

udzielićskazanemu T. Ł. (Ł.) s. M. i E., ur. dnia (...) w C., nr PESEL (...) zezwolenia na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w C.z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 317/13 za czyn z art. 286 § 1kk, w ten sposób, iż:

I.

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w: (...)- (...) C., ul. (...)

II.

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 pkt 1, 2, 8 i 10 cyt. powyżej ustawy określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j. a) w celu poszukiwania pracy w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00,

b)

w celu zrobienia zakupów od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 10.00,

c)

w celu wykonywania praktyk religijnych oraz utrzymywania więzi rodzinnych w każdą niedzielę w godzinach od 11.30 do 16.00;

III.

na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zw. z art. 72 § 1kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

- poprawnego zachowania;

- wykonywania pracy zarobkowej;

- nie nadużywania alkoholu i nie zażywania środków odurzających

IV.

na podstawie art. 8a i art. 2 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 a cyt. powyższej ustawy, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.

na postawie art. 44 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1 i 2 cyt. powyżej ustawy, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...)) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

Uzasadnienie faktyczne

Skazany T. Ł. wystąpił do Sądu z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wskazując na możliwość kontynuowania pracy oraz potrzebę zapewnienia matce niezbędnej opieki. Również, Dyrektor Aresztu Śledczego w C. złożył taki wniosek, podnosząc bardzo dobre zachowanie skazanego w czasie pobytu w izolacji więziennej oraz jego krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa.

Wnioski są zasadne.

Z załączonego do akt przedmiotowej sprawy wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w C. z dnia 19 października 2015 r. wynika, że T. Ł. od dnia 30 września 2015 r. odbywa karę 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w C. z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie II K 317/13 za czyn z art. 286 § 1 kk.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Skazany posiada również stałe miejsce pobytu, w (...)- (...) C., ul. (...), zaś wspólnie z nim zamieszkująca matka E. Ł. wyraziła zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Wynika to z oświadczeń z dnia 4 października 2015 r. i 16 października 2015 r. załączonych do akt niniejszej sprawy. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w C., oceniono je jako bardzo dobre. Nie był on karany dyscyplinarnie, nie korzystał też z nagród regulaminowych. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych jest regulaminowy. Nie deklaruje uczestnictwa w podkulturze przestępczej. Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego. Chętnie zgłasza się do wykonywania prac porządkowych w oddziale mieszkalnym. Jest zatrudniony poza obrębem aresztu, w systemie pracy bez konwojenta na rzecz Leśnictwa R. Wykazuje się dużą samodyscypliną. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z matką, bratem i dziewczyną. Do popełnionego przestępstwa, ma krytyczny stosunek.

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że skazany przebywając na wolności mieszkał z matką E. Ł., z którą układał właściwe relacje. Pracował na zlecenie p. B. C., w jego firmie zajmującej się dystrybucją drewnianych mebli. Wcześniej, podejmował prace dorywcze przy rozbiórkach budowlanych za granicą (w B.). Jego zachowanie, w miejscu zamieszkania nie budziło zastrzeżeń, było poprawne. Bezkonfliktowo funkcjonował w relacjach z najbliższymi i otoczeniem. Wspierał matkę w codziennych sprawach. Stwierdzić należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy uznać, iż wniosek skazanego i Dyrektora AŚ C. o udzielenie T. Ł. zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny.

Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.