Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036117

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 19 marca 2018 r.
III Kow 128/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Postanowił: I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w. warunkowo zwolnić S. R. syna S. i S. z domu K., ur. (...) w J., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego:

A) w K.

- sygn. akt II K 680/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. z art. 278 § 1 k.k., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności B) w K. Zamiejscowego Wydziału Karnego w Ł. (2x):

- sygn. akt VIIK 335/14 pkt wł. II z dnia 19 grudnia 2014 r. z art. 286 § 1 k.k., art. 178a § 4 k.k., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok łączny)

- sygn. akt VIIK 335/14 pkt wł. I z dnia 19 grudnia 2014 r. z art. 286 § 1 k.k. i art. 178a § 4 k.k. na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 27 września 2018 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 19 marca 2020 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,6 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

*

zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

*

zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

*

zobowiązania do kontynuowania leczenia odwykowego w zakresie stwierdzonego uzależnienia od alkoholu, które należy rozpocząć w terminie 14 dni od opuszczenia zakładu karnego, w niestacjonarnej placówce leczniczej

Uzasadnienie faktyczne

Skazany wniósł o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Skazany odbył znaczną część kary. W trakcie pobyty w zakładzie karnym prezentuje poprawne postawy i zachowania - bo był tylko raz ukarany dyscyplinarnie, a 28 razy został nagrodzony, przyznano mu także 1 ulgę, wobec czego administracja zakładu karnego wystawiła mu pozytywną prognozę penitencjarną. Skazany odbył także w trakcie odbywania kary terapię odwykową i deklaruje jej kontynowanie w warunkach wolnościowych. Jest dość krytyczny wobec dokonanych przestępstw i ma sprecyzowane plany na życie po opuszczeniu zakładu karnego, wobec czego dalszy proces resocjalizacji może się toczyć na wolności pod dozorem kuratora sądowego. Dla lepszego oddziaływania ze strony Sądu, postanowienie obwarowano obowiązkami by mieć pewność, że skazany nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

a) warunkowo zwolnionemu S. R. b) Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia.

II. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Kutnie - do akt sygn. II K 680/10

b) Sądowi Rejonowemu w Kutnie Zamiejscowemu Wydziałowi Karnemu w Ł. - do akt sygn. VIIK 335/14 (2x) c) Sądowi Okręgowemu w Łodzi - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 3 egzemplarze.

III. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny Dnia 19 marca 2018 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.