Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636188

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 marca 2019 r.
III KK 634/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Z. G. z wniosku o zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. kasacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w R. z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt II Ko (...) postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.