Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680314

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
III KK 284/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Gierszon.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 12 czerwca 2019 r., sprawy R. M. K. skazanego z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego, od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt V Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L. z siedzibą w Ś. z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt III K (...), postanowił:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego R. M. K. kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.