Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509564

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
III KK 253/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sędziowie SN: Dariusz Kala (spr.), Piotr Mirek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D.Ł. skazanego za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r., w trybie art. 535 § 5 k.p.k. kasacji Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniesionej na korzyść skazanego od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w M. z dnia 16 września 2016 r., sygn. akt II K../16 uchyla zaskarżony wyrok w części obejmującej rozstrzygnięcia o karach i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w M. do ponownego rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.