III K 413/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585187

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 31 października 2017 r. III K 413/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Jaźwińska.

Prokurator: zawiadomiony wokandą

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w Wydziale III Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 r., 10 czerwca 2016 r., 23 sierpnia 2016 r., 19 września 2016 r., 21 października 2016 r., 11 stycznia 2017 r., 25 stycznia 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 20 września 2017 r., 26 października 2017 r. sprawy przeciwko A. B. (1) z d. K. c. T. i M. z d. H. ur. (...) w W. oskarżonej o to, że w okresie od nieustalonego dnia, jednak nie wcześniej niż 27 czerwca 2014 r. do 27 listopada 2014 r. w W. przy ul. (...) znęcała się fizycznie nad swoim synem O. K. ur. (...) poprzez zaniechanie właściwej opieki, co skutkowało złym stanem higienicznym, niedożywieniem i znacząco niższą wagą ciała dziecka w stosunku do jego wieku, a 27 listopada 2014 r., będąc w stanie nietrzeźwości (I badanie 1,27 mg/I, II badanie 1,26 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu) podczas libacji alkoholowej umieściła O. K. (1) w koszu na brudną bieliznę stojącym w brodziku pod prysznicem,

tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. oraz sprawy przeciwko M. S. c. M. i R. z d. P. ur. (...) w W. oskarżonej o to, że:

1. w dniu 27 listopada 2014 r. w W. przy ul. (...) naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji post. M. K. poprzez szarpanie go za mundur podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.

2. w dniu i miejscu j.w. znieważyła słowami uznanymi powszechnie za obelżywe funkcjonariuszy Policji sierż. K. K. (2) oraz post. M. K. w czasie i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. oraz sprawy przeciwko P. S. s. R. i M. z d. K. ur. (...) w W. oskarżonemu o to, że:

1. w dniu 27 listopada 2014 r. w W. przy ul. (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji sierż. K. K. (2) poprzez szarpanie go za mundur podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.

2. w dniu i miejscu j.w. znieważył słowami uznanymi powszechnie za obelżywe funkcjonariuszy Policji sierż. K. K. (2) oraz post. M. K. w czasie i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. orzeka:

I.

oskarżoną A. B. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu;

II.

oskarżoną M. S. uznaje za winną popełnienia pierwszego z zarzucanych jej czynów i za to na podstawie art. 222 § 1 k.k. skazuje ją na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.

oskarżoną M. S. uznaje za winną popełnienia drugiego z zarzucanych jej czynów i za to na podstawie na podstawie art. 226 § 1 k.k. skazuje ją na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.

na podstawie na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonej M. S. w punktach II i III wyroku kary ograniczenia wolności łączy i wymierza jej łącznie karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

V.

oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia pierwszego z zarzucanych mu czynów, z tym, że ustala, iż został on popełniony w ciągu 5 lat po odbyciu przez oskarżonego co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne i przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje kwalifikację art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, zaś na podstawie art. 222 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VI.

oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia drugiego z zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 226 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VII.

na podstawie na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonego P. S. w punktach V i VI wyroku kary ograniczenia wolności łączy i wymierza mu łącznie karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VIII.

na podstawie art. 63 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar łącznych ograniczenia wolności zalicza:

- oskarżonej M. S. okres zatrzymania w sprawie od dnia 27 listopada 2014 r. godz. 23:00 do dnia 28 listopada 2014 r. godzina 14:25 oraz uznaje karę ograniczenia wolności za wykonaną w wymiarze 4 (czterech) dni,

- oskarżonemu P. S. okres zatrzymania w sprawie od dnia 27 listopada 2014 r. godz. 23:00 do dnia 28 listopada 2014 r. godzina 14:55 oraz uznaje karę ograniczenia wolności za wykonaną w wymiarze 4 (czterech) dni,

IX.

zasądza z rachunku Skarbu Państwa na rzecz:

- adw. I. G. kwotę 1.344 (jednego tysiąca trzystu czterdziestu czterech) złotych plus 23% podatku VAT tytułem wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej A. B. (2);

- adw M. G. kwotę 1.428 (jednego tysiąca czterystu dwudziestu ośmiu) złotych plus 23% podatku VAT tytułem wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. S.;

- kuratora małoletniego O. K. (2) - adw. D. J. kwotę 588 (pięciuset osiemdziesięciu ośmiu) złotych plus 23% podatku VAT;

X.

zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonej M. S. i oskarżonego P. S. kwoty po 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz kwoty po 237 (dwieście trzydzieści siedem) złotych tytułem wydatków postępowania, w zakresie uniewinnienia oskarżonej A. B. (2) - koszty procesu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.