III K 384/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3159111

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 lutego 2021 r. III K 384/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Karolina Siwierska (spr.).

Przy udziale Prokuratora -Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu Katarzyny Nawrot.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział III Karny po rozpoznaniu w P. na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. sprawy:

P. B. syna M. i W. z d. I., ur. (...) w P. oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 18 lutego 2017 r. do dnia 19 lutego 2017 r. w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem w miejscowości B.na stacji paliw przy 384 km autostrady (...) na terenie R. wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał kradzieży z włamaniem koparki budowlanej m-ki K. (...) o numerze identyfikacyjnym (...) o wartości 25.000.00 euro, co stanowi równowartość kwoty 108.292,00 zł oraz koparko-ładowarki budowlanej m-ki K. (...) o numerze nadwozia (...) o wartości 75.000,00 euro. co stanowi równowartość kwoty 342.877.00 zł, działając na szkodę niemieckiej firmy (...), tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w okresie od 10 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2016 r. na terytorium R. w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał na szkodę (...) kradzieży z włamaniem ładowarki (...) o numerze seryjnym (...) o wartości 185.700,00 zł oraz dokonał na szkodę (...) kradzieży dwóch naczep marki (...) o numerach nadwozia (...) o wartości 90.500.00 zl oraz (...) o wartości 107.400.00 zł z ładunkiem o wartości 230.000,00 zł w postaci łańcuchów, płyt obciążeniowe (4 sztuki), płyt podporowych (4 sztuki), zblocza hakowego (1 sztuka), skrzynioplaet metalowych (2 sztuki), zawiesi łańcuchowych (4 sztuki), szekli (78 sztuk), łączna wartość wszystkich skradzionych rzeczy 613.600,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

III. w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem w okresie od 25 października 2015 r. do 26 października 2015 r. w miejscowości (...) na terenie R. wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał kradzieży z włamaniem koparki (...) o numer identyfikacyjny (...), oraz kruszarki (...) firmy (...) nr identyfikacyjny (...), sita (...) firmy (...)

(...) nr identyfikacyjny (...) o łącznej wartości 500.000 Euro, co stanowi równowartość kwoty 2.130.250,00 zł działając na szkodę (...) z siedzibą w M., tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

IV. w bliżej nieustalonym dniu w miesiącu lutym 2017 r. w N. w krótkich ostępach czasu i z góry powziętym zamiarem w celu użycia za autentyczne, podrobił dokumenty w postaci formularzy przyjęcia odpadów metalowych stanowiących dowody zakupu o numerach (...). (...), nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) podpisując się na tych dokumentach jako S. N., tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1. oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w pkt I - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 60 § 3 i § 6 pkt 3 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych po 40 (czterdzieści) zł każda,

2. oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w pkt II - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 3 i § 6 pkt 3 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych po 40 (czterdzieści) zł każda,

3. oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w pkt III - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 60 § 3 i § 6 pkt 3 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych po 40 (czterdzieści) zł każda,

4. oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w pkt IV- tj. przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 270 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych po 40 (czterdzieści) zł każda,

5. na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i grzywny łączy i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 810 (ośmiuset dziesięciu) stawek dziennych po 40 (czterdzieści) zł każda,

6. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby,

7. na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

8. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do informowania Sądu o przebiegu okresu próby w formie pisemnej co 6 miesięcy,

9. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) z siedzibą w S., kwoty 5.000 (pięć tysięcy) euro,

10. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej grzywny zalicza okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 28. 02. 2018 r. do dnia 20. 04. 2018 r. uznając karę grzywny za wykonaną w zakresie 104 (stu czterech) stawek dziennych,

11. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów sądowych, a na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23. 06. 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia go z opłaty sądowej.

Karolina Siwierska

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 384/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

P. B.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2.

P. B.

3.1 Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

3.1 Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

3.

4.

P. B.

P. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ad. 1. Sąd uznałoskarżonego za winnego tego, że w okresie od dnia 18 lutego 2017 r. do dnia 19 lutego 2017 r. w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem w miejscowości B. na stacji paliw przy 384 km autostrady (...) na terenie R. wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał kradzieży z włamaniem koparki budowlanej m-ki (...) o numerze identyfikacyjnym (...) o wartości 25.000.00 euro, co stanowi równowartość kwoty 108.292,00 zł oraz koparko-ładowarki budowlanej m-ki (...) o numerze nadwozia (...) o wartości 75.000,00 euro, co stanowi równowartość kwoty 342.877.00 zł, działając na szkodę niemieckiej firmy (...) - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Ad. 2. Sąd uznałoskarżonego za winnego tego, że w okresie od 10 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2016 r. na terytorium R. w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał na szkodę (...) kradzieży z włamaniem ładowarki (...) o numerze seryjnym (...) o wartości 185.700,00 zł oraz dokonał na szkodę (...) kradzieży dwóch naczep marki (...) o numerach nadwozia (...) o wartości 90.500.00 zł oraz (...) o wartości 107.400.00 zł z ładunkiem o wartości 230.000,00 zł w postaci łańcuchów, płyt obciążeniowe (4 sztuki), płyt podporowych (4 sztuki), zblocza hakowego (1 sztuka), skrzyniopalet metalowych (2 sztuki), zawiesi łańcuchowych (4 sztuki), szekli (78 sztuk), łączna wartość wszystkich skradzionych rzeczy 613.600,00 zł, - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Ad. 3. Sąd uznałoskarżonego za winnego tego, że w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem w okresie od 25 października 2015 r. do 26 października 2015 r. w miejscowości (...) na terenie R. wspólnie i w porozumieniu z M. S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń dokonał kradzieży z włamaniem koparki (...) o numer identyfikacyjny (...) oraz kruszarki (...) firmy (...) nr identyfikacyjny (...), sita (...) firmy (...) nr identyfikacyjny (...) o łącznej wartości 500.000 Euro, co stanowi równowartość kwoty 2.130.250,00 zł działając na szkodę (...) z siedzibą w M. - tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Ad. 1, 2 i 3. Czyny przypisane oskarżonemu polegające na zaborze w celu przywłaszczenia maszyn budowlanych i naczep Sąd zakwalifikował jako kradzieże z włamaniem, albowiem do ich zaboru doszło po usunięciu/przełamaniu zabezpieczeń, które chroniły ten sprzęt. W przypadku koparek i ładowarek (...) sprawcy użyli nieoryginalnego klucza, który pasował do tych pojazdów, w jednym przypadku spiłowali wał kardana, który blokował koła, a w przypadku kradzieży z dnia 10/11 grudnia 2016 r. usunęli zamek w bramie wjazdowej. Równocześnie czyny przypisane oskarżonemu w pkt 2 i 3 wyczerpały znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., albowiem sprawcy poza kradzieżami z włamaniem, dokonali także kradzieży rzeczy ruchomych bez przełamywania zabezpieczeń.

Z uwagi na fakt, że w ramach przypisanych czynów oskarżony dokonywał kradzieży w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a wartość skradzionego mienia przewyższała kwotę 200.000 zł Sąd uzupełnił kwalifikację prawną ww. czynów o art. 12 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k.

Sąd uznał, że oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z M. S., albowiem ściśle współpracowali ze sobą realizując zaplanowane wcześniej kradzieże sprzętu budowlanego. Każdy ze sprawców miał przy tym swoją rolę w przestępczym procederze i razem uzupełniali się w realizacji znamion przypisanych oskarżonemu czynów.

Ad. 4. Sąd uznałoskarżonego za winnego tego, że w bliżej nieustalonym dniu w miesiącu lutym 2017 r. w N., w krótkich ostępach czasu i z góry powziętym zamiarem w celu użycia za autentyczne, podrobił dokumenty w postaci formularzy przyjęcia odpadów metalowych stanowiących dowody zakupu o numerach (...). (...). nr (...). nr (...), nr (...). nr (...) podpisując się na tych dokumentach jako S. N. - tj. przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

W świetle opinii biegłego z zakresu badań pisma Sąd uznał, że oskarżony na ww. dokumentach podpisał się nazwiskiem (...). Tym samym nie budzi wątpliwości, że oskarżony dokonał podrobienia tych dokumentów.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

P. B.

1. 2. 3.

4.

1. 2. 3.

4.

Ustalając wymiar kar dla oskarżonego Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 k.k. Przepis ten stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd miał również na uwadze treść przepisu art. 60 § 3 k.k., który stanowił podstawę prawną do obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia orzeczonych wobec oskarżonego kar, albowiem oskarżony współdziałał w popełnieniu przepisanych mu czynów z innymi osobami i ujawnił organom ścigania informacje dotyczące tych osób i istotne okoliczności popełnionych z nimi przestępstw.

Ustalając wysokość grzywny Sąd miał na uwadze zarówno wartość skradzionego mienia, jak i sytuację majątkową oskarżonego.

Ponadto przy ustalaniu wysokości kar dla oskarżonego Sąd uwzględnił również całokształt okoliczności łagodzących i obciążających.

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się oskarżonego do winy i złożenie szczegółowych wyjaśnień

- dotychczasowa niekaralność sądowa Okoliczności obciążające:

- skala przestępczej dzielności i bardzo duża wartość skradzionego mienia Ustalając wymiar kary dla oskarżonego za ten czyn Sąd również kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 k.k. Ponadto jako okoliczności łagodzące uwzględnił przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożenie wyjaśnień oraz jego dotychczasową niekaralność sądową. Jako okoliczność obciążającą potraktował zaś wagę sfałszowanych dokumentów i ich ilość.

5.1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

2.

5.

Sąd stosując zasadę częściowej absorbcji połączył orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i grzywny. Sąd uwzględnił przy tym związki przedmiotowo-podmiotowe i czasowe pomiędzy poszczególnymi czynami przypisanymi oskarżonemu.

Wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił na okres 3 lat tytułem próby oddając w tym czasie oskarżonego pod dozór kuratora i zobowiązując go do informowania Sądu o przebiegu próby co 6 miesięcy. Zdaniem Sądu z uwagi na dotychczasową niekaralność oskarżonego kara pozbawienia wolności z dobrodziejstwem jej warunkowego zawieszenia spełni swoje cele.

Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) kwoty 5.000 euro uznając to za celowe i zasadne.

Na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny Sad zaliczył okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania w przedmiotowej sprawie, a zatem od dnia 28. 02. 2018 r. do dnia 20. 04. 2018 r. uznając tym samym grzywnę za wykonaną w zakresie 104 stawek dziennych.

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

11.

Sąd zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych i nie wymierzył mu opłaty sądowej, albowiem oskarżony aktualnie pozbawiony jest wolności, a zatem nie ma możliwości zarobkowych, co uzasadnia przypuszczenie, że egzekucja należności sądowych okazałaby się bezskuteczna.

6.1. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.