Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2596537

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 5 grudnia 2018 r.
III K 248/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Karolina Siwierska.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu G. K.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym po rozpoznaniu sprawy skazanego E. M. z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

postanawia

1.

na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

2.

na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

E. M. był karany sądownie następującymi wyrokami:

I.

wyrokiem Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 10. 04. 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 133/15 na karę grzywny, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

II.

wyrokiem Sądu Rejonowego w Biłgoraju z dnia 15. 07. 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 317/15 na karę grzywny, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

III.

wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty z dnia 19. 01. 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 350/15/N na karę grzywny, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

IV.

wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22. 01. 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 1460/15 na karę grzywny, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

V.

wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28. 06. 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 1438/15 na karę grzywny,

VI.

wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06. 06. 2017 r. w sprawie o sygn. akt III K 69/17 na karę pozbawienia wolności.

Pismem z dnia 12. 06. 2018 r. skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek E. M. okazał się niezasadny i nie zasługuje na uwzględnienie.

W ramach kary łącznej wolno łączyć tylko kary tego samego rodzaju, a więc karę pozbawienia wolności z inną karą pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności z inną karą ograniczenia wolności, karę grzywny z inną karą grzywny oraz kary rodzajowo różne, lecz podlegające łączeniu; acz możliwość łączenia kar rożnych rodzajowo - za sprawą art. 87 k.k. - została ograniczona do przypadku łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.

Kary będące podstawą wymiaru kary łącznej określa się często mianem kar jednostkowych. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na to, że omawiany warunek dotyczy wyłącznie kar pierwotnie wymierzonych. Takie rozumienie rzeczonego warunku przyjął również SN, który w wyroku z dnia 20. 02. 2006 r. (IV KK 1/06, Prok. i Pr. - wkł. 2006, Nr 6, poz. 9) wyraźnie stwierdził, że: "Kodeks karny nie przewiduje (...) możliwości orzekania kary łącznej co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny".

Nie ma zatem podstaw do łączenia kar zastępczych ani ze sobą (wyr. SN z 20 lutego 2006 r., IV KK 1/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 285; wyr. SN z 18 marca 2010 r., IV KK 8/10, Biul. PK 2010, Nr 3, poz. 7; wyr. SA w Szczecinie z 21 grudnia 2016 r., II AKa 185/16, niepubl.; D. K., M. K., K. łączna i wyrok łączny, s. 51-52), ani z karami zasadniczymi (wyr. SN z 14 stycznia 2010 r., V KK 250/09, L.; wyr. SN z 3 kwietnia 2006 r., V KK 487/05, OSNKW 2006, Nr 6, poz. 59; post. SN z 20 kwietnia 2017 r., II KK 93/17, L.; D. K., M. K., K. łączna i wyrok łączny, s. 51-52).

W odniesieniu do wniosku skazanego należy stwierdzić, że nie ma podstaw do połączenia kar orzeczonych wobec niego wyrokami opisanymi wyżej w punktach I-IV, z uwagi na fakt, iż w tych przypadkach w miejsce kar grzywny zostały orzeczone kary zastępcze pozbawienia wolności. Z kolei kary orzeczone wyrokami opisanymi wyżej w punktach V i VI nie podlegają łączeniu ze względu na różnorodność rodzajową.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku skazanego i wydania wyroku łącznego, wobec czego Sąd umorzył postępowanie.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie przepisów powołanych w pkt 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.