Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2732999

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 2 lipca 2019 r.
III Cz 298/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.).

Sędziowie SO: Roman Troll, Artur Żymełka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej wierzyciela (...) w W. przeciwko dłużnikom L. K. i R. K. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy (...) A. B. pod sygn. akt k.m. 28/11 o egzekucję świadczeń pieniężnych w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości na skutek zażalenia dłużniczki R. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w (...) z 12 stycznia 2018 r., sygn. akt I Co 2927/14 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 r. odrzucił zażalenie dłużników na postanowienie z 31 lipca 2018 r. w oparciu o art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., a to wobec nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Zażalenie na to postanowienie wniosła dłużniczka R. K. podnosząc, że w wyznaczonym terminie usunęła braki formalne zażalenia wskazując na zakres czynności dokonanych po wezwaniu zgodnie z zarządzeniem z 16 października 2017 r.

Na tych podstawach wniosła o uchylenie zaskarżone postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Sąd Rejonowy, zgodnie z regulacją prawnej z art. 130 § 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., uprzednio stwierdzając istnienie braku formalnego wniesionego zażalenia, prawidłowo wezwał dłużników, do ich usunięcia.

Zobowiązanie to doręczono w dniu 15 listopada 2017 r. (k. 197). W wyznaczonym terminie, tj. do 22 listopada 2017 r., dłużniczka przedłożyła pismo w którym domagała się uchylenie zaskarżonego postanowienia (k. 199), nie przedłożyła natomiast trzech odpisów zażalenia, do czego również była wzywana.

Uwzględniając zatem, że braki formalne zażalenia nie zostały usunięte, zastosowanie przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.