Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733010

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 11 czerwca 2019 r.
III Cz 237/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.).

Sędziowie SO: Tomasz Pawlik, Magdalena Balion - Hajduk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) we W. przeciwko dłużnikowi S. K. (poprzednio M.) o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w (...) z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I Co 1919/18 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 25 10 2018 r. oddalił wniosek wierzyciela (...) we W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności dołączonemu do wniosku tytułowi wykonawczemu, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) we W., który wnosił o jego uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia nauszno regulację art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jej błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu powołanej regulacji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wierzyciel domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu powinien - zgodnie z regulacją art. 788 § 1 k.p.c. - wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na niego uprawnień wskazanych w tytule.

W przypadku dokumentów prywatnych wymóg ten jest dochowany wtedy, gdy z treści dokumentu opatrzonego urzędowo uwierzytelnionymi podpisami wynika przejście na wierzyciela praw stwierdzonych w tytule.

Skarżący domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności złożonemu tytułowi wykonawczemu odwołał się do zawartej w dniu 5 05 2016 r., pomiędzy nim a (...) w W. umowy przelewu wierzytelności.

W postanowieniach § 5 ust. 1 tej umowy uzgodniono, że " wierzytelności przechodzą na Nabywcę w dniu zawarcia Umowy pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę w całości Ceny nabycia Wierzytelności zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy (dzień Przeniesienia)".

Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycia przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnie-nia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta - co należy podkreślić - powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany w przywołanej na wstępie regulacji prawnej tj. dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wymogów tych nie spełnia załączony do wniosku wydruk z "Systemu bankowości internetowej (...)- "Potwierdzenie wykonania operacji" (k-20 akt), który nie należy do kategorii dokumentów wymienionych w art. 95 ustawy z dnia 29 08 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187), nie jest opatrzony żadnym podpisem i nie został uwierzytelniony, przez co już tylko z tego powodu wniosek był bezzasadny.

Niezależnie od tego w treści umowy nie skonkretyzowano wierzytelności stanowiących jej przedmiot.

W tym zakresie umowa odwołuje się do "Załącznika nr 7 i 12", co wobec tego, iż treść tych załączników została wyłączona poza treść umowy obligowało skarżącego do ich przedłożenia z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę.

Podpisy złożone pod tym załącznikiem to skróty podpisu (parafy) przez co nie wiadomo kto je złożył.

Dlatego nie będąc podpisami nie mogły one zostać także urzędowo poświadczone.

Ponadto z przedłożonego odpisu notarialnego poświadczenia podpisów nie wynika w żaden sposób, iż poświadczenie to dotyczy podpisów złożonych także pod załącznikiem, więcej - na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Rejonowy - nie został on w żaden sposób opisany (zatytułowany) w związku z czym nie można go przypisać do omawianej umowy cesji wierzytelności.

Z podanych względów w materiale sprawy nie sposób przyjąć - jak domaga się tego zażalenie - że skarżący wykazał w sposób przewidziany prawem przejście na niego uprawnień wskazanych w przedmiotowym tytule wykonawczym, co w świetle przywołanej na wstępie regulacji prawnej czyni jego wniosek bezzasadnym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest nieuzasadnione.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie wierzyciela jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.