Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2732997

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 11 lipca 2019 r.
III Cz 171/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.).

Sędziowie SO: Henryk Brzyżkiewicz, Marcin Rak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lipca 2019 r. w G. sprawy z wniosku wierzyciela (...) we W. przeciwko dłużnikowi A. G. o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt I Co 1923/18 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 9 11 2018 r. oddalił wniosek wierzyciela (...) we W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności dołączonemu do wniosku tytułowi wykonawczemu, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) we W., który wnosił o jego uchylenie i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia nauszno regulację art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jej błędną wykładnię i mylne uznanie, iż wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień w rozumieniu powołanej regulacji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wierzyciel domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu powinien - zgodnie z regulacją art. 788 § 1 k.p.c. - wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na niego uprawnień wskazanych w tytule.

W przypadku dokumentów prywatnych wymóg ten jest dochowany wtedy, gdy z treści dokumentu opatrzonego urzędowo uwierzytelnionymi podpisami wynika przejście na wierzyciela praw stwierdzonych w tytule.

Skarżący domagając się nadania na jego rzecz klauzuli wykonalności złożonemu tytułowi wykonawczemu odwołał się do zawartej w dniu 5 05 2016 r., pomiędzy nim a (...) w W. umowy przelewu wierzytelności.

W postanowieniach § 5 ust. 1 tej umowy uzgodniono, że " wierzytelności przechodzą na Nabywcę w dniu zawarcia Umowy pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę w całości Ceny nabycia Wierzytelności zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy (dzień Przeniesienia)".

Zgodnie zatem z tymi postanowieniami powstanie skutku prawnego w postaci nabycia przez skarżącego przedmiotowej wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia się wskazanego warunku (art. 89 k.c.), a okoliczność ta - co należy podkreślić - powinna była zostać wykazana przez skarżącego w sposób wskazany w przywołanej na wstępie regulacji prawnej tj. dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Na dowód spełnienia się ww. warunku powód nie przedłożył dokumentów opatrzonych podpisem lub uwierzytelnionych, przez co już tylko z tego powodu wniosek był bezzasadny.

Niezależnie od tego w treści umowy nie skonkretyzowano wierzytelności stanowiących jej przedmiot.

W tym zakresie umowa odwołuje się do "Załącznika nr 7 i 12", co wobec tego, iż treść tych załączników została wyłączona poza treść umowy obligowało skarżącego do jego przedłożenia z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę. Strony w dniu 11 01 2018 r. podpisały aneks nr (...) do ww. umowy cesji wierzytelności, z którego wynika, że jego integralną częścią jest załącznik nr 1.

Załączona do wniosku kserokopia części załącznika nr 1 nie odwołuje się do konkretnej umowy, której ma on stanowić integralną część, gdyż nie wskazano w nim stron umowy i miejsca jej zawarcia, co w sposób jednoznaczny pozwoliło by ją skonkretyzować i nie wynika to również ze zamieszczonego na nim poświadczenia pełnomocnika skarżącej (w poświadczeniu zawarto tylko wzmiankę "oświadczam, że niniejsza karta stanowi element trwale połączonej umowy cesji dnia 2016-05-05, za zgodność z oryginałem").

Z tej przyczyny nie można przyjąć, iż załącznik ten dotyczy wskazanej przez skarżącego umowy (nie można wszak wykluczyć, iż dotyczy on innej umowy).

Ponadto - na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Rejonowy - pod treścią załącznika, w którym skonkretyzowano przelewaną wierzytelność, nie zostały złożone podpisy, ani że zostały one notarialnie poświadczone.

Z tych względów w materiale sprawy nie sposób przyjąć - jak domaga się tego zażalenie - że skarżący wykazał w sposób przewidziany prawem przejście na niego uprawnień wskazanych w przedmiotowym tytule wykonawczym, co w świetle przywołanej na wstępie regulacji prawnej czyni jego wniosek bezzasadnym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest nieuzasadnione.

Reasumując zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie wierzyciela jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.